یوسف ساموئیلوویچ براگینسکى در ۱۸ ژوئن ۱۹۰۵ در کى یف (جمهورى اوکراین ) متولد شد. ۱۹۳۱ بخش هندی- افغانى دانشکده اجتماعى -سیاسى انستیتوى شرق شناسى مسکو را به پایان رساند. ۱۹۴۰ نامزد (دکتر) علوم تاریخ گردید. موضوع پایان نامه او جنبش هاى مردمى درخان نشین بخارا از عصر سلطه ى تزار تا انقلاب ۱۹۱۷ بود. در ۱۹۵۴ به اخذ درجه دکتر علوم زبان شناسى نایل آمد. ۱۹۲۰ و ۱۹۲۱ کارمند شوراى کار وتبلغات ملل شرق در باکو و ۱۹۲۹ و ۱۹۳۰ استاد دانشگاه کمونیستى زحمتکشان شرق بود. از ۱۹۳۱ تا ۱۹۳۳ در انستیتوى شرق شناسى مسکو و از ۱۹۳۸ تا ۱۹۴۰ در دانشسراى عالى به تدریس اشتغال داشت. ۱۹۴۰به مقام دانشیارى رسید .از ۱۹۴۰تا ۱۹۵۲ در خدمت ارتش اتحاد شوروى بود واز ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۵ در جنگ بزرگ میهنى شرکت داشت. از ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۲ استاد انستیتوى نظامى زبان هاى خارجى بود. ۱۹۵۰ کارمند علمى انستیتوى شرق شناسى آکادمى علوم اتحاد شوروى و ۱۹۵۱ عضو وابسته آکادمى علوم تاجیکستان گردید ودر همان سال در دانشگاه دولتى مسکو به تدریس اشتغال داشت. ۱۹۵۵ به عنوان یکى از رجال برجسته علوم تاجیکستان معرفى شد. از ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۷ کارمند علمى انستیتوى ادبیات بین المللى آکادمى علوم اتحاد شوروى و از ۱۹۵۷ رئیس هیأت دبیران مجله ى شرق شناسى شوروى و مجله ى ملل آسیا و آفریقا بود. ۱۹۵۹ به مقام پروفسورى رسید. از ۱۹۶۰ در دانشگاه دولتى تاجیکستان به تدریس اشتغال داشت. ۱۹۵۵ به عنوان یکى از رجال برجسته علوم تاجیکستان معرفى شد. از ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۷ کارمند علمى انستیتوى ادبیات بین المللى آکادمى علوم اتحاد شوروى و از ۱۹۵۷ رئیس هیأت دبیران مجله ى شرق شناسى شوروى و مجله ى ملل آسیا و آفریقا بو. ۱۹۵۹ به مقام پروفسورى رسید از ۱۹۶۰ در دانشگاه دولتى تاجیکستان به تدرسى اشتغال داشت. ۱۹۵۷ در بیست و چهارمین کنگره ى بین المللى شرق شناسان در مونیخ، ۱۹۶۰ در بیست و پنجمین اجلاس آن کنگره در مسکو ، ۱۹۶۴ در بیست و ششمین نشست همان کنگره در دهلى و ۱۹۶۸ در کنفرانس یونسکو با عنوان«تمدن آسیاى مرکزى» در پاریس شرکت نمود.

آثار :

«درباره مسأله ى تقسیم ادوارى تاریخ ادبیات تاجیک»، پنجاه غزل از حافظ، (تنظیم) تاریخ مختصر خلق تاجیک. ج۱، از عهد باستان تا انقلاب کبیر سوسیالیستى اکتبر ۱۹۱۷ (ویرایش)، گزیده هایى از ناصر خسرو (گردآورى، تفسیرو تصحیح) ، گزیده غزل هاى کمال خجندى(ویرایش، تحشیه)، زندگى نامه شیخ مصلح الدین سعدى(تنظیم، ویرایش، تحشیه)، اشعار تاجیکى(ویرایش)، «شکوه خرد از دیدگاه ابن سینا»، قابوس نامه«تصحیح، ترجمه» «درباره ى اهمیت مسأله ى پیوستن آسیاى میانه به روسیه»(باهمکارى)، «نکاتى درباره ى حماسه تاجیکى گورگولى»، تجربه در زمینه تحقیق پیرامون عناصر خلاق عامه در آثار مکتوب تاجیک در ادوار باستان و سده هاى میانه (پایان نامه ى دکترى)، چکیده رساله علمى «درباره تاریخچه اشعار عامیانه ى تاجیک»، «درباره ى گسترش شیوه هاى رئالیسم سوسیالیستى درادبیات کشورهاى خارجى در مشرق زمین»، اشعار رودکى (مقدمه و تعلیقات)، شرحى درباره ى تاریخ ادبیات تاجیک غزلیات حافظ(پیشگفتار)، گلچینى از اشعار تاجیکى(تصحیح، با همکارى)، عمر خیام،شاعر ،متفکر و دانشمند (ویرایش)، «واقع گرایى درادبیات شرق»(ویرایش)، شاهنامه فردوسى(پیشگفتار، تنظیم ، ویرایش ، با همکارى)، «مطالعاتى درباره گزیده هاى کمال خجندى»، «درباره بررسى آثار کمال خجندى»، «زادگاه ،‌محل درگذشت وآرامگاه استاد رودکى»(ترجمه)، درباره ى پیدایش غزل در ادبیات فارسى و تاجیکى»، «یادداشت هایى درباره ادبیات سنتى رئالیستى شرق»، استاد رودکى (ویرایش)، زندگى و آثار صدرالدین عینى، «ادبیات ایران باستان(دوره برده دارى)»، «وفا ،انقلابى ، شاعر و دانشمند»، تاریخ ادبیات فارسى -تاجیکى(ویرایش)، نثر معاصر فارسى (ویرایش)، «ادبیات تاجیکى»، «ادبیات ازبکى» ، «درباره ى مباحثات شکل گیرى رئالیسم در ادبیات شرق»، «درباره ى بررسى روابط ادبى ازبکستان و تاجیکستان»، «ادبیات دوره انقلاب کبیر و استقرار حکومت شوروى در تاجیکستان »، «ادبیات دوره پنج ساله پیش از جنگ»(با همکارى)، «پاسخ به رفیق کاپینسکى»، (درباره ى ترجمه ى آثار کلاسیک فارسی-تاجیکى) ، «اشعار کلاسیک فارسى»، امثال و حکم مردم مشرق زمین، «پیرامون مطالعات نظرى درباره ادبیات ملل آسیا و آفریقا»،  «بار دیگر درباره ى تقسیم ادوارى تاریخ ادبیات فارسى و تاجیکى »، ادبیات فارسى(باهمکارى)، منظومه ویس ورامین ، اثر فخرالدین اسعد گرگانى(پیشگفتار،تصحیح)، نتیجه گیرى غرب و شرق درباره دیوان گوته و اشعار کلاسیک فارسى، «یوگنى ادواردوویچ برتلس»، «بررسى تأثیر مردم شرق برتفکر جهانى پیرامون هنر زیبایى شناختى»، شاهنامه فردوسى(تصحیح،ترجمه ،باهمکارى)، «درباره هنر رودکى ،تفسیر اشعار»، اشعار رودکى (تصحیح، شرح)، پیرامون نتایج مباحثات درباره ى تقسیم ادوارى تاریخ ادبیات شرق، «درباره ى دوره نوگرایى در آسیاى میانه و نمودهاى آن در فعالیت هاى نوگرایانه ادبى»، مطالبى درباره زندگى و آثار شاعر پارسى گوى ابن یمین(ویرایش)، «نگرش هایى درباره ى تقسیم ادوارى ادبیات کلاسیک فارسی-تاجیکى» (این مقاله با عنوان و مشخصات زیر به فارسى ترجمه و چاپ شده است: «اندیشه هایى درباره ى تقسیم بندى ادبیات کلاسیک فارسى به ادوار معین»، ترجمه  رضا آذرخشى، پیام نوین، ج ۷، ش۱۲، ۵۶-۷۱) ، «یادداشت هایى درباره استنتاج هاى غربى -شرقى پیرامون اشعار غنایى پوشکین»، «یادداشت هایى درباره ى بررسى آثار جامى»، «مباحثات درباره ى اختلاف نظر پیرامون پیدایش حماسه»، دوازده مینیاتور «پایان سخن»(ویرایش)، «نظریه ى ترجمه ى آثار هنرى به مثابه ى فعالیتى علمى»، «درباره ى تاریخ نگاى عصر رنسانس»؛«آیا رنسانس در شرق امکان پذیر است»؟ «درباره ى رئالیسم سوسیالیستى و محدوده ى آن»، «سیماى لنین درادبیات شرق»، «جنبه هاى بین المللى و ملى در ادبیات شرق»، «شرحى درباره تاریخ ایران شناسى»، میراث ادبى ایرانى، «اهمیت و ارزش جهانى ادبیات کلاسیک ایران با استناد به نوشته هاى گوته»، عنوان سخنرانى در کنگره ى جهانى ایران شناسان در شهریور ۱۳۴۵ خورشیدى در تهران، پیام نوین، ج ۸ ش۵، ۶-۱۰، «تنظیم نقل هاى حماسى به فارسى جدید در ایران غربى در سده ى یازدهم(به نقل از نزهت نامه علائى)، پیام نوین، ج ۵ ش ۱۲، ۲۰-۳۰ درباره اش، «مصوبه درباره ى اعضاى پیوسته و وابسته ى آکادمى علوم تاجیکستان شوروى و مصوبه ى شوراى وزیران تاجیکستان شوروى مورخ چهاردهم آوریل ۱۹۵۱»، «یوسف ساموئیلوویچ براگینسکى»، «درباره ى اعطاى عنوان افتخاری شخصیت شایسته جمهورى تاجیکتسان شوروى به براگینسکى»، «سالگرد تولد دانشمند»به مناسبت شصتمین سال تولد یوسف ساموئیلوویچ براگیسنکى)، «سالگرد تولد دانشمند»، «شرق شناس مشهور شوروى»(به مناسبت شصتمین سالگرد تولد براگینسکى)، «دانشمند محبوب ومبارز دلیر»(به مناسبت شصتمین سالگرد تولد یوسف ساموئیلوویچ براگینسکى)، «فهرست آثار عمده  برگینسکى ، دکتر در فقه اللغه»، «استعداد دانشمند در خدمت مردم»، «دانشمند ،استاد، مبارز»(به مناسبت شصتمین سالگرد تولد براگینسکى) «دانشمند،استاد،رجل اجتماعى»(به مناسبت شصتمین سالگرد تولد براگینسکى)، «یوسف براگینسکى»، «یوسف ساموئیلوویچ براگینسکى»؛ «فعالیت هاى تعلیم و تربیتى و اجتماعى»؛«کتاب شناسى آثار»، «یوسف ساموئیلوویچ براگینسکى» «فهرست آثار براگینسکى».

منبع : پایگاه اطلاع رسانى فرهنگى ایران و روسیه