کند شدن گذشت زمان

ابوبصير روايت کرده که پس از ظهور حضرت مهدى عليه السلام خداوند به فلک دستور مى دهد که گردش خود را کُند کند، به طورى که هر روز در زمان حضرت مهدى عليه السلام به اندازه دو روز و هر ماه به اندازه ده ماه و هر سال به اندازه ده سال از سال هاى شما مى شود.

در حديث ديگرى ابو بصير از امام باقر عليه السلام پرسيد: «فدايت گردم، چگونه سال ها طولانى مى شود؟».

امام فرمود: «خداوند به فلک دستور مکث و کمى حرکت مى دهد ؛ پس روز ها و سال ها به اين دليل طولانى مى شود. ».

ابو بصير گفت: «مى گويند اگر فلک تغيير کند فاسد مى شود! ».

امام عليه اسلام فرمود: اين سخن زنديقان است، ولى مسلمانان راهى براى گفتن اين سخنان ندارند، به تحقيق، خداوند ماه را براى پيامبرانش شکافت و پيش از آن خورشيد را براى يوشع بن نون باز گرداند و از طولانى بودن قيامت و اين که روز قيامت مانند هزار سال از سال هايى است که مى شماريد، خبر داد.

منبع:بحار الانوار 52 / 339 حديث 84  و  بحارالانوار 52/ 333 حديث 61