خانواده شیعی » تربیت فرزند » نوجوان و جوان »

کليدهاى طلايى ارتباط با نوجوانان

١ – تلاش كنید در برخورد با نوجوان شنونده خوبی باشید.

٢ – بكوشید در تعامل با نوجوان صبور و خوش خلق باشید.

٣ – از لحن تلخ وآمرانه استفاده نكنید.

٤ – هیچ گاه افكار نوجوان را به مسخره نگیرید و با عقاید او مخالفت نكنید.

٥ – تا می توانید از نصیحت آردن مستقیم نوجوان بپرهیزید.

٦ – ار آسانی آه مورد قبولش هستند به طور مستقیم انتقاد نكنید.

٧ – حرفها و عقایدش را به عنوان موضوعات با مزه و خنده دار برای اطرافیان تعریف نكنید.

٨ – سعی نكنید بلا فاصله از حرفهایش نتیجه بگیرید.

٩ – در تصحیح اشتباهات و در تفهیم حقایق به او، شتاب نكنید.

١٠ – هیچگاه به حریم شخصی نوجوان تجاوز نكنید (بازرسی لوازم شخصی او و …)

١١- همواره در جستجوی یافتن انگیزه و علت رفتار نادرست او باشید.

١٢ – رفتار نادرست نوجوان را بیش از آنچه هست، بزرگ جلوه ندهید و به خاطر انجام آن رفتار، از پیش بینی و آینده نگری نسبت به سر نوشت او بپرهیزید.

١٣ – اجازه دهید نوجوان، خودش به مقابله با بحرانهای زندگی خود برخیزد. در آن لحظه ها صحبت شما بهترین پشتیبان او خواهد بود.

١٤ – نوجوان در باطن، دلش می خواهد آه از علقه و توجه والدین نسبت به او ذره ای آاسته نشود.

١٥ – نوجوان بیش از دوران کودکى به محبت نیاز دارد.

١٦ – قبل از ثابت شدن موضوع، او را مقصر قلمداد نکنید.

١٧ – در دشوارترین شرایط بکوشید راهی براى امید و دلگرمى نوجوان بیابید.

١٨ – حداکثر سعى خود را براى پاسخ دادن صحیح به مسائل او به کار بندید.

١٩ – نسبت به فرزندان نوجوانتان بیش از حد حساسیت به خرج ندهید.

٢٠ – بدانید که انتقاد بى رویه، عامل اضطراب، کمرویى و احسا س حقارت نوجوان مى شود.

٢١ – آگاه باشید که آگاهى از عیب و نقص نوجوان (پرده دری)، باعث احساس حقارت او مى شود.

٢٢ – هرگز نگوئید براى تربیت دیر شده است، هیچ گاه براى اصلاح دبر نیست.

٢٣ – سعى نکنید در روش تربیتى خود، همان روشى را بکار بگیرید که در دوران جوانى نسبت به شما اعمال شده است. (شرایط اجتماعى کاملا عوض شده است)

٢٤ – هرگز کجروى و یا ناسازگارى نوجوان را حمل بر بزه کارى وى نکنید و هیچ گاه رفتار تند و خشن در برابر او پیشه خود نسازید.

٢٥ – با نوجوان همانند کودک رفتار نکنید.

٢٦ – به نوجوانان و جوانان القابى نظیر: کله پوک، ترسو، خسیس، تنبل، احمق، زرافه، نکره، کله شق، بى منطق، شکمو، فضول، موذی، بى فکر، لجباز، یک دنده، بى حال، شلخته، انگل، منحرف، لوس، نردبان، عقده ای، بى خیال، پر خور، هیجانی، بى حوصله، بى قرار، پر حرف، لک لک، گوشه گیر، بى هدف، خودنما و… نسبت ندهید.

حضرت على علیه السلام

لا تقسروا اولادکم على آدابکم فانهم مخلوقون لزمان غیر زمان فرمانکم

آداب و رسوم خود را به فرزندانتان تحمیل نکنید چرا که ایشان براى روزگارى جز روزگار شما آفریده شده اند.

 منبع: پایگاه باشگاه اندیشه  به نقل از www.aqrjavan.org