۱. مختصر التذکرة بأصول الفقه …………… ابو عبدالله محمد بن محمد بن نعمان عکبری بغدادی معروف به شیخ مفید.

۲ . عدة الاصول …………… ابوجعفر محمد بن حسن بن علی طوسی.

۳ . معارج الاصول …………… شیخ نجم الدین ابو القاسم جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید هذلی، معروف به محقق حلی.

۴ . مبادی الوصول الی علم الاصول …………… ابومنصور جمال الدین حسن بن یوسف، معروف به علامه حلی.

۵ . معالم الدین و ملاذ المجتهدین …………… شیخ حسن بن شیخ زین الدین معروف به صاحب معالم.

۶ . الوافیه فی اصول الفقه …………… عبدالله بن محمد بشروی خراسانی، مشهور به فاضل تونی.

۷ . قوانین الاصول …………… میرزا ابوالقاسم قمی فرزند ملا محمد حسن جیلانی، معروف به میرزای قمی.

۸ . هدایة المسترشدین …………… محمد تقی فرزند عبدالرحیم، معروف به صاحب حاشیه.

۹ . کفایة الاصول …………… محمد کاظم خراسانی.

۱۰ . مقالات الاصول …………… آقا ضیاء الدین عراقی.

۱۱ . نهایة الافکار …………… شیخ محمد تقی بروجردی (تقریرات درس آیت الله آقا ضیاء الدین عراقی).

۱۲ . فوائد الاصول …………… میرزا محمد علی کاظمی خراسانی (تقریرات درس میرزا محمد حسین غروی نائینی).

۱۳ . اصول فقه(مظفر) …………… محمد رضا مظفر.

۱۴ . منتهی الاصول …………… آیت الله سید میرزا حسن موسوی بجنوردی.

۱۵ . المعالم الجدیدة الاصول …………… شهید سید محمد باقر صدر.

۱۶ . دروس فی علم الاصول …………… شهید سید محمد باقر صدر.

۱۷ . اصول الاستنباط …………… سید علی نقی حیدری.

۱۸ . مناهج الاصول الی علم الاصول …………… حضرت آیت الله امام خمینی (ره).

۱۹ . انوار الهدایة فی اتعلیقة علی الکفایه …………… حضرت آیت الله امام خمینی (ره).

۲۰ . مصباح الاصول …………… آیت الله خوئی.

۲۱ . اجود التقریرات …………… آیت الله خوئی.

۲۲ . محاضرات فی اصول الفقه …………… آیت الله شیخ محمد اسحاق فیاض.

۲۳ . تهذیب الاصول …………… آیة الله جعفر سبحانی (تقریرات درس امام روح الله الموسوی الخمینی).

کتابهای اصول در باره اجتهاد و تقلید

 1. الاجتهاد و التقلید (التعلیقة علی معالم الاصول).
 2. الاجتهاد و التقلید (مطارح الانظار).
 3. الاجتهاد و التقلید (الفوائد الحائریة).
 4. الاجتهاد و التقلید (الاصول فی علم الاصول).
 5. الاجتهاد و التقلید (بحوث فی الاصول).
 6. الاجتهاد و التقلید (منتهی الاصول).
 7. الاجتهاد و التقلید (اصول الاستنباط).
 8. الاجتهاد و التقلید (تنقیح الاصول).
 9. الاجتهاد و التقلید (للامام الخمینی).
 10. الاجتهاد و التقلید (معتمد الاصول).
 11. الاجتهاد و التقلید (للبروجردی).
 12. الاجتهاد و التقلید (للصدر).
 13. الاجتهاد و التقلید (للاردکانی).
 14. الاجتهاد و التقلید و سلطات الفقیه و صلاحیاته (کتاب).
 15. الاجتهاد و التقلید (مفتاح الوصول الی علم الاصول).
 16. الاجتهاد و التقلید (انوار الاصول).
 17. اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها (کتاب).
 18. العدة فی اصول الفقه (کتاب).
 19. القواعد الفقهیة و الاجتهاد و التقلید (الرسائل للامام الخمینی).
 20. القواعد الفقهیة و الاجتهاد و التقلید (تهذیب الاصول).
 21. القواعد الفقهیة و الاجتهاد و التقلید (عنایة الاصول).
 22. قاعدة الفراغ و الصحة و… الاجتهاد و التقلید (مصباح الاصول).
 23. القواعد الفقهیة و الاجتهاد و التقلید (الهدایة فی الاصول).
 24. القواعد الفقهیة (منتقی الاصول).
 25. القواعد الفقهیة و الاجتهاد و التقلید (منتهی الدرایة).
 26. القرعة و الاجتهاد و التقلید (الاصول العامة).
 27. القواعد الفقهیة و الاجتهاد و التقلید (دروس فی مسائل علم الاصول).
 28. القواعد الفقهیة و الاجتهاد و التقلید (المحکم فی اصول الفقه.

منبع: ویکی فقه دانشنامه حوزوی.