ضرورت در تحقق حكومت عدل جهانى

چه ضرورتى در تحقق حكومت عدل جهانى در اين دنيا است؟

پاسخ:

برخى بعد از اعتقاد به ضرورت تشكيل حكومت عدل جهانى مى گويند: چه ضرورتى براى تشكيل اين عدالت در سطح گسترده در اين دنياست، اگر در عالم آخرت اين عدالت در سطح گسترده پياده شود -كه حتماً هم چنين خواهد بود- غرض وهدف خلقت تأمين خواهد شد؟

در پاسخ اين اشكال مى گوييم:

1 – از آنجا كه هدف از خلقت، عبادت ورسيدن به يقين ولقاى خداوند معرفى شده است، لذا بايد اين حكومت در روى زمين وقبل از انقضاى دنيا پياده شود تا هدف غايى خلقت در برهه اى از زمان پياده شود.

2 – بشر مخلوق در اين دنيا گرايش فطرى به اين نوع حكومت دارد، لذا بايد براى او در اين عالم با مقدماتش فراهم گردد.

3 – از آنجا كه قسر دائم واكثرى محال است، لذا انسان در اين عالم طبيعت بايد روزى را به خود ببيند كه ظلم وتعدى از بين رفته وعدالت وانسانيت جاى آن را در سطح گسترده گرفته است.

4 – تكامل انسان در اين دنيا براى او ارزشمند است نه در عالمى ديگر، واز آنجا كه انسان طبيعتاً وفطرتاً كمال خواه وكمال جو است بايد زمينه لازم براى سير كمالى او در سطح گسترده در اين عالم فراهم گردد، كه در عصر ظهور مهدى (ع) اين خواسته عملى خواهد شد.