پیشینه پیامبر اکرم (ص) در قبل از بعثت
پیش از بعثت پیامبر صلی  الله علیه  و آله، همه  مردم او را به عنوان فردى امین و راستگو می شناختند و هرگز انحراف یا گناهى از او مشاهده نکردند. در امانت و صداقت پیامبر صلى  الله علیه و آله دو فراز تاریخى وجود دارد:
اعتراف ابوسفیان به راستگویى محمد صلی  الله علیه و آله
ابوسفیان که یکى از مخالفان سرسخت پیامبرى محمد – صلی  الله علیه و آله بود- ، در یکى از سفرهاى تجارى خود به شام، با هرقل، امپراطور روم ملاقات کرد. در جریان این ملاقات، امپراطور روم از ابوسفیان پرسید:
«آیا پیش از نبوت محمد – صلى  الله علیه و آله – ، هیچگاه دروغى از او شنیده بودید؟»
ابوسفیان پاسخ داد:
«خیر، او در میان ما از هر جهت راستگو بود.»(۱)
* داورى پیامبر صلی  الله علیه و آله
پنج سال پیش از بعثت، هنگامى که پیامبر صلى  الله علیه و  آله سى و پنج سال داشت. قبایل مختلف مکه تصمیم به نوسازى کعبه گرفتند. هنگامى که بناى ساختمان کعبه به پایان رسید، در نصب «حجرالاسود»، اختلاف شدیدى میان آنان به وجود آمد، چرا که هر یک از آن قبایل افتخار نصب، حجر الاسود را شایسته  خود می دانست. اختلاف تا بدانجا بالا گرفت که خاندان «بنو عبدالدّار» ظرفى پر از خون آوردند و با خاندان «بنوعدی» هم پیمان شدند تا سرحدّ مرگ با یکدیگر بجنگند. در این بحبوحه، یکى از ریش سفیدان مکه پیشنهاد داد:
«نخستین فردى که از در مسجد وارد شود، او را داور قرار دهیم و به حکم او عمل کنیم.»
همه  قبایل این پیشنهاد را پذیرفتند و چشم به در مسجد دوختند. ناگاه محمد را دیدند که از در وارد شد. همین که او را دیدند فریاد زدند:
«او امین است، به داورى او راضى هستیم، او محمد است.»
پس از این  که پیامبر صلى  الله علیه و آله از ماجرا آگاه شد، فرمود تا پارچه اى بیاورند. پیامبر صلى  الله عیله  و آله، حجر الاسود را در میان پارچه اى نهاد و به هر یک از قبیله ها فرمود تا نماینده اى نزد او بفرستند. پیامبر صلى  الله علیه و آله به نمایندگان فرمود:
«هر کدام از شما، گوشه  اى از این پارچه را بگیرید و حجر الاسود را بلند کنید و به نزدیکى جایگاهش بیاورید.»
آنگاه پیامبر صلى  الله علیه و آله حجرالاسود را برداشت و در جاى خود نهاد.(۲)
از این ماجرا می توان متوجه  سه نکته شد:
۱- مردم، پیش از بعثت پیامبر صلى  الله علیه و آله، او را فردى امین می  دانستند.
۲- مردم در عصر جاهلیت، به لحاظ تمدن و اخلاق دچار انحطاط بودند.
۳- پیامبر صلى  الله علیه و آله، در تدبیر امور و حلّ و فصل مشکلات سیاسى و اجتماعى از جایگاه بسیار حائز اهمیتى برخوردار بود.»(۳)
پی نوشت ها:
۱- فضایل الخمسه فى صحاح السّته، ج۱، ص۱۵۲، به نقل از صحیح بخاری؛ مکاتیب الرّسـول، ج ۱، ص ۱۰۹٫
۲- سیره  ابن هشام، ج۱، ص ۲۰۴- ۲۱۰٫
۳- نگاهى بر زندگى پیامبر، ص ۳۳٫
منبع: سیماى پیامبر اعظم صلى الله علیه و آله، امیرحسین علیقلى