شیعه شناسی » سؤالات ما » مسیحیت »

پولس مؤ سس اصلی مسیحیت

 نقش پولس در مسیحیت به حدی است که این دین را باید دین پولسی نام گذاشت. این مدعا از مطالبی که به صورت اجمال بیان خواهد شد ثابت می گردد.

  پولس آن گونه که در اعمال رسولان آمده است در ابتداء یک یهودی متعصّب و بی باکانه دشمن سرسخت مسیحیان بود و آنان را تا سرحد مرگ آزار می داده است[۱]. به گفته خود مسیحیان او هرگز حضرت عیسی(علیه السلام) را ندیده و با هیچ یکی از حواریانی که نزدیک ترین  افراد به حضرت مسیح(علیه السلام) بودند آشنا نشده بود. او با توجه به این که در رأس دژخیمان یهودی قرار داشت در مراسم سنگسار «استیفان» که از پیروان راستین مسیح(علیه السلام) بود حضور داشته و در همین زمان مسئول شکنجه جامعه مسیحیت بوده و کلیساها را ویران کرده و گستاخانه وارد خانه های مردم شده و زنان مردان را بیرون کشیده و به زندان می برد[۲].

سؤال این است با اینکه حضرت عیسی(علیه السلام) پطرس را به جانشینی خود بر گزیده بود[۳]  امّا چه اتفاقی می افتد که پولسی که نه هر گز حضرت عیسی(علیه السلام) را دیده بود و نه با حواریان آشنابود، عملا مو قعیت بهتری پیدا می کند و معمار مسیحیت کنونی می شود به گونه ی که در نزد مسیحیان لقب دومین مؤسس مسیحیت را به خود اختصاص می دهد؟[۴]

سوال دیگر اینکه پولسی که  دشمن مسیحیت و مسیحیان بوده و علیه مسیحیت فعالیت داشته است و حتی مسیحیان را به زندان انداخته و آنان را می کشته است، چرا جایگاه حضرت مسیح را می گیرد بلکه برتر از مسیح می شود و مسیحیت را از این رو به آن رو می کند؟

پی نوشتها

[۱]. اعمال رسولان، باب ۲۲: ۴ .

[۲] . اعمال رسولان، ۸: ۱.

[۳] . آشنایی با ادیان بزرگ ،. توفیقی ، حسین، آشنایی با ادیان بزرگ، ص۱۳۷، هفتم ، ۱۳۸۶ش.

[۴] . تاریخ جامع ادیان ، ص۶۱۳.

نویسنده: حمید رفیعی