وهابیت و صفات خبری

بنابر قاعده مسلم میان اهل علم باید هر روایتی را خصوصاً در مسأله اساسی و مهم چون توحید نخست از نگاه سند مورد توجه و دقت قرار داد و درستی سند را احراز و مشخص نمود و آنگاه باید دید که روایت با مبانی مسلم و ضروریات دین و نص قرآن کریم در تضاد نباشد، سؤال این است که چرا وهابی­ها از این نکته اساسی غافل­اند و روایات صفات خبری را بدون هیچ بررسی سندی و دقت در محتوای آنها می پذیرند؟

بدیهی است که روایت مورد استناد وهابیت با مبانی و اصول اسلام منافات دارد که تاحدودی برای همه روشن است، اما از نگاه سند بنا به گفته علامه شرف الدین و دیگران این حدیث از اسرائیلیات بوده و از متن تورات گرفته شده است­. در قسمت 27 از اصحاح اول از سفرپیدایش وارد شده است که «خداوند انسان را بصورت الله خلق نمود»[1]

[1] . شرف الدین، ابی هریره، ص 55، قم، موسسه انصاریان، بیتا؛ یهود فی ثوب الاسلام،  ص 77.