شیعه شناسی » مناسبت های مذهبی » ماه رجب »

 سال 138 قمرى

ابواسماعيل، أبا بن أبى عياش فيروز، كه به وى دينار بصرى و دينار عبدى نيز گفته مى شد، در نخستين روز ماه رجب المرجب سال 138 قمرى و به قولى پس از سال 140 و به قول ديگر در حدود سال 140 بدرود حيات گفت.

وى، در زمره اصحاب امام جعفر صادق(ع) و از محدثان شيعه محسوب مى گردد ولى ضعيف الحديث بوده و وضع كتاب سليم بن قيس به وى نسبت داده شده است.

رجال شناسان عامه، وى را تضعيف نمودند. به هر روى، افرادى چون عمر بن اذينه، ابراهيم بن عمر يمانى و حماد بن عيسى از او نقل حديث نمودند.(1)

1-  اصحاب الامام صادق(ع) (عبدالحسين شبسترى)، ج1، ص 30