روحیه نژاد پرستی یهود ریشه در باورهای دینی آنان دارد. تورات در بخش های فراوانی از اسفار خود با تعبیرهای گوناگون بر این امر تأکید می ورزد (البته توراتی که در میان یهودیان است به اعتقاد مسلمانان تحریف شده است) و از آنجا که تورات، حلقه اتصال میان همه یهودیان است از این رو این طایفه با الهام از تعالیم کتاب دینی تحریف شده و قومی خود خویشتن را برتر از همه مردم و بافته ای جدا از ملل عالم می دانند. لذا اعتقاد به «برتری نژادی» به عنوان یکی از اصلی ترین تعالیم تورات از بارزترین ممیزات روحی این قوم بوده و هم چون خونی در شریان نظام اعتقادی آنان جاری است. در تورات آمده است: چون شما قوم مقدسی هستید که به خداوند، خدای تان اختصاص یافته اید، او بین تمام مردم روی زمین شما را انتخاب کرده است تا برگزیدگان او باشید.[1]

این اعتقاد آنقدر در بین این قوم برجسته است حتی گناه هم نمی تواند به برتری آنها لطمه وارد کند چون معتقدند، این گناهان روح یهودی را آن قدر نمی آلاید که خاک و گل مغز فندق را، یعنی هم چنانکه خاک و گل به مغز فندق اثری ندارد، گناه نیز بر روح یهود اثری ندارد. همه آن چه در جهان است و همه اشیاء به ویژه حیواناتی که به شکل یهود باشد (یعنی انسان های غیر یهود) باید در خدمت یهودیان باشند.[2]

حاخام شنیور زالمان با نگاهی سخیف نسبت به غیر یهودیان، کثرت تعداد غیر یهودیان را هم چون کثرت زباله ها می داند که یهودیان خارج از تلّ این زباله ها قرار دارند. و می گوید: یهودیان ذاتا پاک و طیب و غیر یهودیان طبعا پلید و بزه کار هستند.[3]

بعد از بیان این مطالب سوالاتی قابل شرح است:

این حقیقت در تورات وجود دارد که تمام افراد بشر از نسل آدم و حوا هستند. حالا چه اتفاقی در جریان خلقت انسان افتاده است که یهودیان برتر از سایر انسانها شده اند؟

از نظر تکوین و خلقت در ساختمان وجودی انسانها هیچ تفاوتی وجود ندارد. برتری انسانها تنها با وجود فضایل انسانی در آنها امکان پذیر است مانند برتری پیامبران بر دیگران و برتری عالمان بر جاهلان. نژاد و قوم هیچ نقشی در این امور ندارد حالا یهودیان با چه دلیل عقل پسند می توانند برتری خود را نسبت به غیر یهودیان ثابت کنند؟

نژاد پرستی به عحکم عقل منافات با انسانیت و مبانی اعتقادی ادیان ابراهیمی دارد. آیا یهودیان با این عقیده خود شان را از جرگه انسانها خارج نکرده و از ادیان ابراهیمی فاصله نگرفته اند؟

چه دلیلی بر پاکی ذاتی یهودیان  و پلید بودن ذاتی غیر یهودیان قابل اقامه است؟

پی نوشت ها:

[1]. تورات، سفر تثنیه، فصل هفتم، جمله 6.

[2]. روهلنج شارل لوران، الکنز المرصود فی قواعد تلمود، تعریب یوسف حنانصر الله، بی جا، بی تا، ص191.

[3]. کریمیان، همان، ص187.