نمازهاى شب هاى ماه مبارك رمضان

مرحوم «علاّمه مجلسى» در فصل آخر از اعمال ماه رمضان در كتاب «زادالمعاد»، نماز شب هاى ماه رمضان را چنين بيان مى كند: (و با توجّه به اين كه بهترين اعمال، در ماه مبارك، نماز و قرآن است و اين نمازها در بردارنده بسيارى از سوره هاى قرآن است، هركس هر چند شب را بخواند غنيمت است).

شب اوّل: چهار ركعت؛ هر ركعت بعد از سوره حمد پانزده مرتبه سوره توحيد.

شب دوم: چهار ركعت؛ در هر ركعت بعد از سوره حمد بيست مرتبه سوره إنَّا أنزلناه.

شب سوم: ده ركعت؛ در هر ركعت بعد از سوره حمد پنجاه مرتبه سوره توحيد.

شب چهارم: هشت ركعت؛ در هر ركعت بعد از سوره حمد بيست مرتبه سوره إنّا أنزلناه.

شب پنجم: دو ركعت؛ در هر ركعت، سوره حمد و پنجاه مرتبه سوره توحيد؛ بعد از سلامِ نماز، صد مرتبه بگويد: اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد.

شب ششم: چهار ركعت و در هر ركعت سوره حمد و سوره ملك.

شب هفتم: چهار ركعت؛ در هر ركعت سوره حمد و سيزده مرتبه سوره إنّا أنزلناه.

شب هشتم: دو ركعت؛ در هر ركعت سوره حمد و ده مرتبه سوره توحيد و پس از سلام نماز، هزار مرتبه بگويد: سبحان اللّه.

شب نهم: شش ركعت ميان نماز مغرب و عشا؛ در هر ركعت سوره حمد و هفت مرتبه آية الكرسى و پس از اتمام نماز، پنجاه مرتبه بگويد: اَللّهمّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد.

شب دهم: بيست ركعت؛ در هر ركعت سوره حمد، و سى مرتبه سوره توحيد.

شب يازدهم: دو ركعت؛ در هر ركعت سوره حمد، و بيست مرتبه سوره كوثر.

شب دوازدهم: هشت ركعت؛ در هر ركعت سوره حمد، و سى مرتبه سوره إنّا أنزلناه.

شب سيزدهم: چهار ركعت؛ در هر ركعت سوره حمد، و بيست و پنج مرتبه سوره توحيد.

شب چهاردهم: شش ركعت؛ در هر ركعت سوره حمد، و سى مرتبه سوره إذا زُلزِلَت.

شب پانزدهم: چهار ركعت؛ در دو ركعت اوّل بعد از سوره حمد، صد مرتبه سوره توحيد، و در دو ركعت ديگر، بعد از سوره حمد، پنجاه مرتبه سوره توحيد.

شب شانزدهم: دوازده ركعت؛ در هر ركعت سوره حمد، و دوازده مرتبه سوره تكاثر.

شب هفدهم: دو ركعت؛ در ركعت اوّل، سوره حمد و هر سوره اى كه خواست بخواند و در ركعت دوم، سوره حمد و صد مرتبه سوره توحيد و بعد از سلام نيز صد مرتبه بگويد: لا إلهَ اِلاَّ اللّهُ.

شب هيجدهم: چهار ركعت؛ در هر ركعت سوره حمد، و بيست و پنج مرتبه سوره كوثر.

شب نوزدهم: پنجاه ركعت؛ با سوره حمد، و پنجاه مرتبه سوره إذا زلزلت.

مرحوم «علاّمه مجلسى» مى گويد: ظاهراً مراد آن است كه در هر ركعت يك مرتبه اين سوره را بخواند؛ زيرا در يك شب خواندن دوهزار و پانصد مرتبه سوره «اذا زلزلت» دشوار خواهد بود.

شبهاى بيستم تا بيست و چهارم: در هر يك از اين شب ها، هشت ركعت نماز بخواند كه پس از حمد، هر سوره اى خواست مى خواند.

شب بيست و پنجم: هشت ركعت نماز؛ در هر ركعت سوره حمد، و ده مرتبه سوره توحيد را بخواند.

شب بيست و ششم: هشت ركعت؛ در هر ركعت سوره حمد، و صد مرتبه سوره توحيد را بخواند.

شب بيست و هفتم: چهار ركعت؛ در هر ركعت سوره حمد، و سوره ملك را بخواند و اگر نتوانست، بيست و پنج مرتبه سوره توحيد را بخواند.

شب بيست و هشتم: شش ركعت؛ در هر ركعت سوره حمد، و صد مرتبه آية الكرسى، صد مرتبه سوره توحيد و صد مرتبه سوره كوثر را بخواند و پس از پايان نماز، صد مرتبه صلوات بفرستد.

مرحوم حاج شيخ عباس قمى مى نويسد: مطابق آنچه كه من يافتم بجاى صد مرتبه، ده مرتبه آمده است (1) (كه همين مناسب تر به نظر مى رسد).

شب بيست و نهم: دو ركعت؛ در هر ركعت سوره حمد، و بيست مرتبه سوره توحيد را بخواند.

شب سى ام: دوازده ركعت؛ در هر ركعت سوره حمد، و بيست مرتبه سوره توحيد را بخواند و پس از پايان نماز، صد مرتبه صلوات بفرستد.

يادآورى: اين نمازها هر دو ركعت به يك سلام است. (2)

و همان گونه كه گفته شد اگر تمام آنها را نتواند بجا آورد، هر مقدار كه مى تواند بجا آورد، خوب است.