خانواده شیعی » تربیت فرزند » نوجوان و جوان »

 جواد آبسرى

يكى از اركان اساسى دربرنامه هاى پرورشى فعاليت هاي گروهي، فعاليتهاى در فضاى آزاد در دامنه كوه جنگل دشت صحرا ودوراز بعضى ازامكانات وتسهيلات زندگى شهرى است.

بديهي است هرچند تمدن ماشينى گسترش بييشترى پيدا كند، فرد موقعيت خودرا بيشتر فراموش مى كند كه واقعاً اوچه هست وچه ضعف هايى دارد وچه نيرويى در وجود او نهفته است لذا درچنين برنامه هاى گروهي(اردويى وكوه نوردي و…) است كه نوجوانان درهنگام گردش درخارج ازمحيط زندگى وكلاس، فرصت كافى براى مطالعه درطبيعت وابراز وجود شخصيتي خويش وبه كاربستن آنچه راكه درخانه و مدرسه، مسجد ومحل كارخود ازمربيان، والدين وديگرافراد آموخته اند را پيدا مي کنند تا امكان تحقق آن را بيابند وتجارب خوبى براى داشتن زندگي مستقل ومتكى به خود به دست آورند، اعتماد به نفس بياموزند، خودرابشناسند، راه همكارى باديگران رايادبگيرند واززندگى پرندگان وحيوانات درطبيعت عبرت بگيرند، با جهان پيرامون خويش بيشتر آشنا شوند و نيروى جسمى وروحى خود را تقويت نمايند.

مگرنه اين است كه كوه ها و طبيعت، كانون وحى وانديشه اند وپيامبران همواره دركوه ها به سيرو انديشه، خودسازى و رشد و تكامل حقيقى براى تربيت وهدايت ديگران پرداخته اند. چنانچه حضرت آدم دركوه سرانديا، حضرت نوح دركوه جدي، حضرت ابراهيم وموسى دركوه سينا، حضرت عيسى دركوه ساير و حضرت محمد(ص)  دركوه نور آغازگر هدايت اجتماعى بودند.

شايد اين نوع زندگى گروهى در قالب يك اردوى علمي يك يا چند روزه، براى كسانى كه درشهرزندگى مي كنند بسى سنگين ومشكل وگاهى طاقت فرسا باشد اما، مى توان براى تناوب درزندگى وتنوع ونشاط وبازيابى هويت خويش چندروزى را ازشهرگريخت و با آب وهواى دركوه ها و دامن طبيعت درآميخت.

دراين نوع اردوها، دانش آموزان زندگى درجمع رافرامى گيرند و حاشيه هاى امنيت آنان ازبين مى رود، زيرا سستي وتنبلى درگروه يعنى منزوى شدن ازديگران.

ازطريق اردوها مى توان به خوبى روحيه تعاون، همكاري، مشورت، ايثارواحترام متقابل، رعايت حقوق ديگران، تقويت مسئوليت پذيري، مشاركت و اجتناب از خودخواهى ولجاجت و پذيرش همكارى در جمع را دردانش آموزان تقويت كرد.

منبع : هفته نامه بامداد لرستان