اشاره:

امام جعفر صادق علیه السلام راجع به بعضی از مسائل فیزیکی چیزهائی گفته که از لحاظ تئوری کوچکترین تفاوت با نظریه بوجود آمدن جهان در این عصر ندارد ویک دانشمند فیزیکی این دوره وقتی تئوری جعفر صادق علیه السلام را در مورد ایجاد دنیا می خواند تصدیق می کند که نظریه ایست مطابق با تئوری فیزیکی ایجاد دنیا در این عصر. نظریه امام جعفر صادق علیه السلام اما این مزیت را دارد که با این که در دوازده قرن قبل از این ابراز شده یا تئوری جدید فیزیکی راجع به پیدایش دنیا مطابقه می کند.

نظر امام جعفر صادق علیه السلام راجع به دنیا

جهان از یک جرثومه بوجود آمد و آن جرثومه دارای دو قطب متضاد سبب پیدایش ذره گردید و آنگاه ماده بوجود آمد و ماده تنوع پیدا کرد و تنوع ماده ناشی از کمی یا زیادی ذرات آنها می باشد.

این تئوری با تئوری اتمی امروزی راجع بوجود آمدن جهان هیچ تفاوت ندارد و دو قطب متضاد دو شارژ مثبت و منفی درون اتم است و آن دو شارژ سبب تکوین اتم گردیده و اتم هم ماده را بوجود آورده و تفاوتی که بین مواد(یعنی عناصر )دیده می شود ناشی از کمی یا زیادی چیزهائی است که درون اتم عناصر موجود می باشد.

چند نفراز فیلسوفان یونان قدیم که در قرن ششم و پنجم قبل از میلاد بسر می بردند راجع به پیدایش دنیا نظرهائی ابراز کردند و (ذی مقراطیس ) نظریه (اتم ) را راجع به پیدایش دنیا ابراز کرد و بعید نمی دانیم که امام جعفر صادق علیه السلام از تئوری فیلسوف یونانی راجع به پیدایش جهان اطلاع داشته و تئوری خود را با وقوف بر آن نظریه ها ابراز کرده است.

در این نظریه بر جسته ترین قسمت موضوع دو قطب متضاد است قبل از امام جعفر صادق علیه السلام فیلسوفان یونان و دانشمندان اسکندریه پی برده بودند که در هستی اضداد وجود دارد و بعضی از آنها گفتند که هر چیز را بایستی از ضد آن شنا خت.

اما در تئوری امام جعفر صادق علیه السلام تئوری مربوط با اضداد صریح بیان شده و این صراحت نه در نظریه فیلسوفان قدیم یونان وجود دارد و نه در نظریه دانشمندان مکتب علمی اسکندریه.

دانشمندان یونان و اسکندریه نظریه های خود را در مورد اضداد طوری بیان کرده اند که گوئی می خواسته اند راهی برای فرار داشته باشند و اگر دریافتند که اشتباه کرده اند بتوانند، گفته خود را پس بگیرند.

واضح است که از این جهت نظریه آنها به آن شکل ابراز شده که اطمینان نداشتند که اشتباه نمی کنند.

ولی امام جعفر صادق علیه السلام نظریه خود را صریح و بدون قید و شرط بیان کرده و در تئوری او (اگر) و (اما) وجود ندارد و صراحت نظریه اش ثابت می کند که می دانسته اشتباه نمی نماید و نمی خواسته راه باز گشت را برای خود حفظ کند.

(مجمع مطالعات اسلامی در استراسبورک که بزرگان اسلام را فقط از لحاظ تاریخی مورد تحقیق قرار می دهد.) یک مورخ از آن مجمع [امام]جعفر صادق[علیه السلام] را یک دانشمند بر جسته می بیند و می فهمد که نیروی تفکر علمی او خیلی قوی تر از معاصرین بوده و آنچه در علوم مختلف گفته و کشف کرده از آن نیروی تفکر علمی سر چشمه می گرفته و یکی از چیز هائی که امام جعفر صادق [علیه السلام] در مورد پیدایش جهان گفته دو قطب متضاد است. اهمیت آنچه آن مرد گفت، بعد از قرن هفدهم میلادی که وجود دو قطب متضاد در فیزیک به ثبوت رسید آشکار شد. معاصرین او و کسانی که بعد از وی آمدند دو قطب متضاد را در شمار آنچه قدما گفتند، معشر بر این که هر چیز به ضد خود شناخته می شود محسوب کردند و اهمیت گفته امام جعفر صادق [علیه السلام] پس از این که وجود دو قطب متضاد در فیزیک به ثبوت رسید آشکار گردید و امروز هم در اتم شناسی و الکترونیک وجود دو قطب متضاد غیر قابل تردید است. ما علوم [امام] جعفر صادق [علیه السلام] را از جغرافیا و نجوم و فیزیک در مبحث پیدایش دنیا و عناصر شروع کرده ایم و لذا مبحث فیزیک وی را ادامه خواهیم داد و بعد از آن به مباحث دیگر خواهیم رسید و می گوئیم در فیزیک امام جعفر صادق [علیه السلام] چیزهائی گفته که قبل از او کسی نگفت و بعد از وی تا نیمه دوم قرن هجدهم و قرن نوزدهم و بیستم به عقل کسی نرسیده که آنها را بگوید.

مجمع مطالعات اسلامی استراسبورک

منبع : سایت انجمن فیزیکدانان ایران http://www.hupaa.com