نزول عذاب بر اصحاب فيل 17 محرم

ابرهه با لشکرى روز اول محرم وارد مکه شد و دستور داد تمام احشام اهل مکه را که در چراگاه بودند جمع نموده و به لشکرگاه ابرهه آوردند.

لشکر ابرهه به نزديک خانه خدا رسيد در حالى که فيل عظيم الجثه اى که در جلوى لشکر بود از حرکت ايستاد، لشکريان او را کنار زدند و لشکر به حرکت خود ادامه داد.

مرغان از درگاه خداى متعال مأموريت يافتند تا همه لشکر را نابود کنند لذا هريک سه عدد گل پخته برداشته که يکى را در منقارشان و دو تاى ديگر را با پاهايشان گرفتند و با هدف گيرى اى دقيق هر گل را بر سر يک نفر از لشکريان ابرهه فرود آوردند تا اين که همه لشکر نابود شدند و ابرهه فرار کرد و نزد نجاشى رفت و قضيه را تعريف کرد، سپس سرش را بلند کرد يکى از همان مرغها را در بالاى سر خود ديد و آن را به نجاشى نشان داد. هنوز سخنش تمام نشده بود که هدف گل آن مرغ قرار گرفت و هلاک شد.(1)

پي نوشت:
1-حوادث الايام، ص  47.