در مجلس مأمون عباسی  که برای مناظره امام رضا علیه السلام ب دانشمندان ادیان دیگر ترتیب داده شده بود، امام هربذ بزرگ را فراخواند و فرمود: دليل تو به پيامبرى زردشت چيست؟

گفت : چيزهايى آورده كه قبل از او كسى نياورده است. البتّه ما  خود او را نديده‌ايم ولى اخبارى از گذشتگان ما در دست است كه او چيزهايى را كه ديگران حلال نكرده‌اند بر ما حلال كرد ، لذا از او پيروى مى كنيم .

امام فرمود : مگر نه اين است كه به خاطر اخبارى كه به شما رسيده ، از او پيروى مى كنيد . گفت : بله همين طور است ، امام فرمود : ساير امّتهاى گذشته نيز چنين اند ، اخبارى مبنى بر دين پيامبران و موسى ، عيسى و محمّد – صلوات الله عليهم – به دستشان رسيده است ، عذر شما در عدم ايمان به آنان و ايمان بغير آنان بدين امور چيست ؟ هربذ خشكش زد![1]

[1] .  شیخ طبرسی، احتجاج (فارسی)، ترجمه جعفری، ج2 ص 447.