معنای پارقلیطا در انجیل یوحنا

در انجیل یوحنا بشارت آمدن کسی به عنوان پارقلیطا پس از حضرت مسیح (علیه السلام) داده شده است:

 «و بسیار چیزهای دیگر دارم به شما بگویم لیکن اکنون طاقت تحمل آن ها را ندارید ولی چون او، یعنی روح راستی آید، شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد زیرا که از خود تکلم نمی‌کند بلکه به آنچه شنیده است سخن می‌گوید و از امور آینده به شما خبر می دهد.»[۱]

«من از پدر خواهم خواست که او پارقلیطای دیگری به شما خواهد داد که تا ابد با شما باشد.»[۲]

«چون بیاید آن پارقلیطا که من سوی شما خواهم فرستاد از جانب پدر، روح راستی که از جانب پدر می آید او درباره من شهادت خواهد داد.[۳]»

«لیکن من راست می گویم به شما، که شما را مفید است که اگر من نروم پارقلیطا سوی شما نخواهد آمد اما اگر بروم او را نزد شما خواهم فرستاد.»

«و چون او بیایدجهان را به گناه و صدق و انصاف ملزم خواهد کرد… .»

«… و چون او بیاید شما را به تمام راستی ارشاد خواهد نمود زیرا که او از پیش خود چیزی نخواهد گفت و هرچه خواهید شنید خواهد گفت و شما را به آینده خبر خواهد داد.»

«و او مرا جلال خواهد داد.» هر آنچه پدر دارد از آنِ من است از همین سبب گفتم که آنچه از من است خواهد یافت و شما را خبر خواهد داد.»[۴]

پارقلیطا در زبان سریانی به معنای بسیار ستوده است که به زبان عربی به فارقلیطا تلفظ می شود. و معنای معادل عربی «احمد» را دارد که در قرآن به آن اشاره شده است. و اصل اناجیل به زبان سریانی بوده و بعدا به زبانی یونانی برگردانده شده و کلمه پارقلیطا به پاریکلتوس یا پریکلتوس ترجمه شده است.

حالا سوال این است که مسیحیان این پیشگویی حضرت مسیح ر ا بر چه کسی تطبیق می دهند؟

 اگر مراد از پارقلیطا چنانکه گفته اند روح القدس است، آیا روح القدس پس از حضرت مسیح (علیه السلام) می آید؟ در حالی که روح القدس همیشه بوده  است و آمدن او متوقف به رفتن حضرت مسیح (علیه السلام) نیست.

آیا مسیحیان در مصداق پارقلیطا گرفتار ابهام گویی نشده اند؟

پی نوشتها

[۱]. انجیل یوحنا، باب ۱۶. آیه های ۱۲و ۱۳.

[۲]. یوحنا. ۱۴: ۱۶.

[۳]. همان فصل، آیه ۲۶.

[۴]. انجیل یوحنا، فصل سی و پنج، باب ۱۶، آیات ۷ تا ۱۵.

نویسنده: حمید رفیعی