معاویه بن سعید کندى کوفى

معاویه بن سعید کندى کوفى

وى را شیخ طوسى در جایى از اصحاب حضرت صادق(ع) شمرده و در جاى دیگر از اصحاب حضرت رضا و از این که برادرش محمد بن سعید را نیز در شمار اصحاب حضرت صادق آورده، معلوم مى شود که معاویه نیز شرف صحبت حضرت صادق را درک کرده و تا زمان امام رضا نیز مى زیسته که به صحابت آن حضرت نیز مشرّف شده است و شاهد این معنى ، حکایت اردبیلى است که محمد بن سنان را از راویان حضرت رضا مى شمارد. به هر حال، انتساب معاویه به کندى حاکى است که وى از قبیله کِنده که از اعراب یمانى است که حارث پادشاه حیره و حجر پدر امرؤالقیس، شاعر معروف از همین قبیله اند. نجاشى از تألیفات وى کتاب « مسائل الرضا » را نام برده است.