اشاره:

یک از معجزات قرآن اخبار غیبی است . مقصود از معجزه بودن اخبار غیبی قرآن این است که برخی آیات قرآن، از امور ناپیدای گذشته یا حال یا آینده سخن گفته که آگاهی بشر به آنها از راه متعارف ممکن نبوده و دلیل خدایی بودن قرآن است، اهل بیت (علیهم‌السلام) که در حدیث ثقلین عدل قرآن است نیز به اراده و خواست خداوند از غیب می توانند خبر بدهند و یا غیب برای کسی حاضر نمایند. در نوشته کوتاه زیر به دو مطلبی اشاره شده است که از قدرت وعلم امام صادق (علیه‌السلام) بر حوادث غیبی  سخن می گوید.

ابو بصیر گوید: نزد امام صادق (علیه‌السلام) بودم تا بعضی از حوائجم را از او بر آورده سازم. امام (علیه‌السلام) فرمود: چرا تو را گرفته و غمگین می‌بینم؟

عرض کردم: از خبر آمدن وبا در عراق و یاد خانواده‌ام که در آنجا بسر می‌برند غمگینم.

امام فرمود: چهره‌ات را برگردان! چهره‌ام را برگرداندم. سپس فرمود: داخل منزل خود شو! داخل شدم و دیدم همه خانواده‌ام از کوچک و بزرگ در منزلم سالم بسر می‌برند و از منزل بیرون آمدم. آنگاه امام (علیه‌السلام) فرمود: چهره‌ات را برگردان: برگرداندم و دیگر چیزی را مشاهده نکردم.[۱]

شـیخ طوسى از داود بن کثیر رقّى روایت کرده که گفت : نشسته بودم خدمت حضرت صادق (عـلیـه السـلام) کـه نـاگاه ابتدا از پیش خود به من فرمود: اى داود! به تحقیق که عرضه شـد بـر مـن عـمـلهـاى شـمـا روز پـنـجـشـنـبـه ، پـس دیـدم در بـیـن اعـمـال تو صله و احسان تو را به پسر عمت فلان پس این مطلب مرا خشنود گردانید همانا صـله تـو مـرا او را سـبـب شـود کـه عـمـر او زود فـانـى و اجـل او مـنـقـطـع شـود، داود گـفـت: مـرا پـسـر عـمـى بـود مـعـانـد و دشـمـن اهل بیت و مردى خبیث، خبر به من رسید که او و عیالاتش بد مى گذرانند، پس براى نفقه او بـراتـى نوشتم و نزد او فرستادم پیش از آنکه به سوى مکه توجه کنم چون به مدینه رسیدم خبر داد مرا به این مطلب حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام).[۲]

پی نوشت:

[۱] . بصائر الدرجات، ج ۸، باب ۱۲، ص ۱۱۹، بحار، ج ۴۷، ص ۹۲.

[۲] . بحارالانوار،ج۴۷، ص۶۴٫