محمد تقی نیر تبریزی، صبح قیامت.

اشاره:

عالم دینى، فقیه، خطاط و شاعر متخلص به نیر. مشهور به حجت‌ الاسلام تبریزى. وى از مشاهیر فرقه ‌ى شیخیه در آذربایجان بود. او و پدرش از اولین کسانى هستند که بر مسلک على محمد باب ردیه نگاشتند. در تبریز به دنیا آمد و در همان جا نشو و نما یافت و مقدمات را فراگرفت. سپس به نجف رفت. پس از فراگیرى فقه و اصول و حکمت و کسب فیض از محضر علما به تبریز بازگشت. او به واسطه‌ ى پدرش از شیخ احمد احسایى و نیز از شاگردان سید کاظم رشتى روایت کرده است.

اگر صبح قیامت را شبی هست آن شب است امشب
طبیب از من ملول و جان ز حسرت برلب است امشب
فلک! از دور ناهنجار خود لختی عنان درکش
شکایت های گوناگون مرا با کوکب است امشب
برادر جان! یکی سر بر کن از خواب و تماشا کن
که زینب بی تو چون در ذکر یا رب یا رب است امشب
جهان پر انقلاب و من غریب، این دشت پر وحشت
تو در خواب خوش و بیمار در تاب و تب است امشب
سرت مهمان خولی و تنت با ساربان همدم
مرا با هردو اندر دل هزاران مطلب است امشب
بگو با ساربان امشب نبدد محمل لیلی
ز زلف و عارض اکبر قمر در عقرب است امشب
صبا از من به زهرا گو بیا شام غریبان بین
که گریان دیده ی دشمن به حال زینب است امشب

منبع: دیوان نیر تبریزی