عمر در باره خلافت ابوبکر گفت: «كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها»[1]. و معنای فلته این است که کاری بدون تدبر و فکر و نظر اتفاق بیافتد.[2] پس خلافت ابوبکر حتی از نگاه خود عمر که با بیعت خودش او را به خلافت رساند، برخلاف تدبر و تفکر و در نظر گرفتن مصالح اسلامی بوده است  و از نظر عمر چنین خلافتی عواقب ناگواری دارد و لذا خود او می گوید که خداوند مسلمانان را از شر خلافت ابوبکر نگه داشت. ازین سخنان عمر به دست می آید که خود عمر ناسنجیده و بدون تدبر و تعقل با ابوبکر بیعت کرد و او را به عنوان خلیفه مسلمین معرفی و تثبیت نمود. با توجه به این سخن عمر چند سوال نیازی به پاسخ دارد؟

  1. آیا خلافت ابوبکر با این سخن عمر از مشروعیت دینی و قانونی ساقط نمی شود؟
  2. خود عمر هم با استخلاف ابوبکر خلیفه شد، آیا این سخن عمر خلافت خود او را هم زیر سوال نمی برد؟
  3. روشن است اگر خلافت ابوبکر غیر قانونی باشد خلافت عمر نیز قانونیت خود را از دست خواهد داد و نتیجه آن این خواهد بود که شورای شش نفره عمر برای خلیفه بعد از خودش نیز قانونیت نخواهد داشت؛ اهل سنت در این رابطه چه پاسخی دارد؟

[1] . محمد بن حبان بستی، صحیح ابن حبان، ج2ص157، بیروت، موسسة الرساله، دوم، 1414ق

[2] . مجمع البحرین،ج2ص 213.