فضیلت عمر در کلام پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله)

اهل سنت برای عمر خلیفه دوم فضایلی را نقل نموده  است یکی از این فضایل در حدیث زیر منعکس شده است:

«روزی عمر از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) اجازه ورود خواست در حالی که نزد پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) زنانی از قریش بودند که با پیامبر صحبت می کردند و صدایشان را از صدای پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) بالاتر می بردند. اما چون صدای عمر را شنیدند به سرعت محجّب شدند!! و چون عمر داخل شد رسول الله خندید. وقتی عمر از علت خنده آن حضرت سؤال نمود. رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: از این زن ها تعجب کردم که چون صدای تو را شنیدند محجب شدند… و سپس رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: ای فرزند خطاب سوگند به کسی که جانم در دست اوست شیطان تو را در هیچ راهی ندیده مگر این که آن راه را ترک کرده و راه دیگری را در پیش گرفته».[۱]

اما سؤالات:

  1. آیا با این روایت عظمت و وقار رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) هزینه نشده و به هیبت و بزرگی خلیفه دوم افزوده نگردیده است؟
  2. چگونه قابل پذیرش است که شیطان از پیامبر خدا نترسد اما از عمر خلیفه دوم می ترسد؟
  3. آیا اینکه زن های قریش بدون حجاب در حضور رسول اکرم حاضر بودند اما از ترس عمر خود را محجوب کردند، شأن و مقام پیامبر اسلام زیر سؤال نرفته است؟ مگر حکم حجاب توسط رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) تشریع نشده است؟

پی نوشتها

[۱]. بخاری، محمد بن مسلم، صحیح، بیروت، دارالفکر للطباعه والنشر، ۱۴۰۱ق، ج۴، ص۱۹۹.