شیعه شناسی » اعتقادات » عدل الهی »

عدم رابطه عدل با برابرى مطلق

گاهى منظور از عادل بودن فرد این است که او هیچ گونه تفاوتى میان افراد قائل نمى شود لذا عدل در اینجا یعنى مساوات. البته مقصود این است که عدالت ایجاب مى کند که هیچ گونه استحقاقى رعایت نشود و با همه چیز و همه کس به یک چشم نظر شود، این عدالت عین ظلم است. اگر اعطاء بالسویه باشد، منع بالسویه هم عدل خواهد بود. جمله عامیانه معروف «ظلم بالسویه عدل است» از چنین نظرى پیدا شده است. بلکه مقصود این است که عدالت یعنى رعایت تساوى در زمینه استحقاق هاى تساوى و همین معناى درستى است و عدل نیز این چنین مساواتى را ایجاب مى نماید و این چنین مساواتى از لوازم عدل مى باشد. عدالت به این معنى یعنى رعایت استحقاق ها و عطا کردن هر ذى حقى آنچه استحقاق آن را دارد. معنى حقیقى عدالت اجتماعى بشری، یعنى عدالتى که در قانون بشرى باید رعایت شود و افراد بشر باید آن را محترم بشمارند، همین معنى مى باشد.

منبع :عدل الهى مقدمه ص ۱۴-۱۳