شیعه شناسی » اخلاق و عرفان » درباره اخلاق »

صدرالمتالهین و تحول علم اخلاق

سید رسول جعفرى
همان طور که با اثبات «جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء» بودن روح و نیز «حرکت جوهرى » در حکمت متعالیه صدرایى بسیارى از مسائل فلسفه نظرى دگرگون شده، بسیارى از مسائل اخلاقى نیز متحول گشته است. روى این مبنا اخلاق در پیدایش، پرورش و ساختار حقیقت انسان نقش دارد؛ یعنى کارى را که انسان انجام مى دهد در آغاز، «حال » است ولى بعد «ملکه » مى شود و سپس به حالت «صورت جوهرى » ظهور مى کند و چون به صورت جوهر در مى آید، نفس براى آن به منزله «ماده » و این صورت براى آن به منزله «صورت » مى شود و جمعا یک واقعیت را تشکیل مى دهند. در این جا توجه به این نکته مهم است که دیگران، اخلاق را از مرحله «حال » به مرحله «ملکه »، منتقل کرده گفته اند: اخلاقى را که انسان فراهم مى کند «دیرزوال » و از ملکات نفسانى است؛ ولى حکمت متعالیه بر اساس حرکت جوهرى، تبیین و تثبیت کرده است که انسان هر کارى که مى کند در واقع با آن کار، حقیقت خود را مى سازد و با همان هم محشور مى شود. البته قیافه هاى انسان قبل از مرگ، بر اساس «هو الذى یصورکم فى الارحام کیف یشآء» (۱) تنظیم شده است: ذات اقدس اله هر کس را با صورت مخصوصى آفریده است که این صورت، زشت یا زیباست؛ ولى انسان قیافه بعد از مرگ را با سعى خود مى سازد و مى تواند آن را زشت و یا زیبا بیافریند واین «مشاطه »گرى اخلاق است. او اگر بخواهد مى تواند خود را سفید روى و رو سفید و یا سیاه روى و رو سیاه کند. و همه این محورها در اختیار اخلاق است.
لذا دستور داده اند هنگام شستن صورت در موقع وضو بگویید:
«اللهم بیض وجهی یوم تسود فیه الوجوه و لا تسود وجهی یوم تبیض فیه الوجوه » (۲)
یعنى، خدایا! روزى که روى ها سیاه مى شود، مرا رو سفید کن و روزى که روى ها سفید مى شود، مرا رو سیاه مکن. امروز سفیدى و سیاهى صورت، دلیل بر فضیلت یا رذیلت صاحب صورت نیست و در اسلام هیچ فرقى بین «صهیب رومى » و «بلال حبشى » نبود و اکنون نیز سفید پوستان و رنگین پوستان بر یکدیگر برترى ندارند. رنگ پوست بر اثر مسائل خاص جغرافیایى، اجتماعى و نژادى پیدا مى شود و نتیجه کار و اخلاق نیست؛ اما روسیاهى انسان در قیامت چون بر اثر اخلاق او پیدا مى شود ذلت آور است؛ چنانکه رو سفیدى وى چون نتیجه اخلاق اوست شرافت آور است. لذا در تعبیرات دینى آمده است: آن کس که مواظب مسائل اخلاقى خود نباشد، دیوانه است، نه عاقل:
«و من یرغب عن مله ابراهیم الا من سفه نفسه » (۳)
مانند اینکه اگر کسى شبانه روز بکوشد خود را مثلا به صورت سگ درآورد، که دیوانه است.
قرآن کریم با ذکر این مبادى و اصول، به انسان، هشدار مى دهد. در قرآن، آیاتى انسان را حقیقتا بهیمه یا فرشته و یا شیطان مى شمارد و آنان که اخلاق را امرى اعتبارى تلقى مى کردند و آن رادر تعیین ساختار انسانى، سهیم نمى دانستند و مى گفتند اخلاق و اوصاف، از امور زاید بر ذات اوست نه در متن ذات، این گونه از آیات قرآن را با «تشبیه »، «مجاز»، «استعاره » و «کنایه » تفسیر مى کردند و مى گفتند: اگر قرآن کریم عده اى را حیوان مى داند (۴) مقصود این است که این عده، به منزله یا مانند حیوان هستند و اگر عده اى را فرشته مى شمارد آنان چنین تفسیر مى کنند که آنها مثل فرشته اند و یا اگر در باره گروه دیگرى مى فرماید: آنان «شیاطین الانس » هستند، مفسران مزبور آن را بر مجاز حمل مى کنند و مى گویند یعنى آنان مثل شیطانند؛ ولى بنابر حرکت جوهرى و جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء بودن روح، معلوم مى شود نفس، هر چه را انجام مى دهد کم کم به همان صورت، مصور مى شود. از این جهت اگر نفس در مسیر علم، عدل، قسط و قداست حرکت کند، واقعا فرشته مى شود.
عده اى به وجود مبارک پیغمبر صلى الله علیه و آله و سلم اعتراض کرده گفتند: سالت حق این است که رسول خدا فرشته باشد وتو چون انسان هستى پس رسول نیستى! مؤلف بزرگوار تفسیر «القرآن والعقل » در حل شبهه آنان مى گوید:
اگر لازم باشد که رسول خدا فرشته باشد وجود مبارک پیغمبر صلى الله علیه و آله و سلم، باطنا و حقیقتا، فرشته است. چون فرشته یعنى موجود عالم مختار معصوم، و روح انسان کامل، روح فرشته خویى بلکه خود فرشته است (۵) . البته این برداشت بعداز بیانات صاحب حکمت متعالیه است.
در هر حال نقشى که مسئله حرکت جوهرى و جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء بودن نفس دارد، در علم اخلاق خیلى کارساز است. چرا که بیان مى کند که انسان نه تنها با حرکت کیفى بلکه با حرکت جوهرى، وصفى را مى پذیرد. دیگران علم، حیات، قدرت و… را «کیف » و از «محمولات بالضمیمه » انسان مى پنداشتند؛ ولى در حکمت متعالیه این گونه از معارف به نحوه «وجود» برگشت و براى اینها «مفهوم » قائل شدند؛ نه «ماهیت » که قهرا بدین ترتیب، از سنخ «مقولات » بیرون مى روند، دیگر محمول بالضمیمه نیستند وقتى نبودند، نحوه وجود خود انسان متحرک را مى سازند، اگر موجود متحرکى در مسیر علم حرکت کند، به خدمت علم مى رسد و این موجود متحرک یا انسان سالک سائر، عین علم، که حقیقت وجودى است، مى شود؛ نه عین آن صورت ذهنى و عین آن معلوم. چون بین علم و معلوم و یا بین حقیقت علم و وجود ذهنى، فرقهاى فراوانى وجود دارد؛ زیرا انسان با علم متحد مى شود؛ نه با معلوم. اما این علم، هم علم، هم عالم و هم معلوم است.
به عبارت دیگر: این وجود، «علم بذاته »، «معلوم بذاته » و «عالم بذاته » است و نفس بر اثر حرکت جوهرى به این وجود مى رسد و با آن متحد شده عالم و علم مى شود. چون علم، حقیقت نورى است و متعلق خود را روشن مى کند؛ مثلا، انسان علم به شجر و مانند آن دارد که در این صورت، آن مفهوم شجر پیش انسان حاصل است و به این ترتیب آن مفهوم، وجود ذهنى پیدا مى کند و حقیقت این وجود، علم مى شود.
انسان، تجسم اخلاق
بر اساس بیان گذشته، نفس در مرحله علم، عین علم و در مراحل اخلاق، عین همان خلق مى شود.حیوانات بیانگر اوصاف انسانى اند؛ اگر انسان بخواهد غضب خود را خوب بشناسد، باید به حیوانات درنده بنگرد و اگر مایل باشد شهوت خویش را بنگرد، به بهائم شهوى نگاه کند و اگر درست بررسى کند، مى بیند که حقیقت غضب، همان درنده خویى درنگان است و واقعیت شهوت همان شهوت جویى چرندگان؛ و انسانى که متحرک بالشهوه است، با اشتها و میل حرکت مى کند؛ نه این که با اراده وعقل زندگى کند:
«بل یرید الانسان لیفجر امامه » (۶) .
بنابراین، حیوانهاى شهوتران، آینه خوبى هستند تا انسان، اوصاف شهوت بازى و هوس مدارى خود را در آینه آنها به خوبى بررسى کند؛ زیرا اگر این اوصاف، کامل شود همان بهیمه یا درنده مى شود و اگر براى موجود زنده اى این حقیقت به منزله صورت شود، حقیقتا همان را داراست؛ خواه سخن بگوید و خواه سخن نگوید؛ خواه با دو دست و دو پا و خواه با دو پا یا دو بال حرکت کند؛ یا حیوان باشد ولى سخن بگوید. چون قیقت حیوانیت، همان ملکه نفسانى است و آن نفسى است که منشا این گونه آثار است.
پس اگر کسى در مسائل اخلاقى به جایى برسد که اخلاق فضیلت یا رذیلت براى او ملکه شود و کم کم صورت نوعیه او را بسازد، او حقیقتا حیوان یا فرشته و یا شیطان مى شود. زیرا انسان در سر چهار راه قرار دارد واقعا به سمت بهیمه یا فرشته یا شیطان شدن یا درنده خویى حرکت مى کند و سر سقوط دنیاى غرب این است که بینش اخلاقى آنان در حد بینش اعتبارى سلیقه و رسم و عادت و … است؛ زیرا براى آنها روشن نشده است که واقعا اخلاق، حقیقت انسان را مى سازد؛ ممکن است در بین آنان دانشمندانى باشند که با این معارف آشنا شده باشند اما استخوان بندى، اعصاب، و مهره هاى اساسى کالبد فرهنگ غرب، چیز دیگرى است؛ ولى بر اثر راهنماییهایى که قرآن و عترت (علیهم السلام) کرده اند، حکیمان مابه این حقیقت پى برده اند و کم کم براى آنها ثابت شده است که دلیلى ندارد ما این ظواهر آیات قرآن یا روایات را که دلالت بر تحول باطن دارند بر مجاز حمل کنیم.
در ذیل آیه«فتاتون افواجا» (۷)
هم مفسران اهل سنت مانند «زمخشرى » معتزلى در «کشاف » (۸) و هم مفسران شیعه مانند مرحوم امین الاسلام در «مجمع البیان » (۹) از پیغمبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم نقل کرده اند که فرمود: عده اى در روز قیامت به صورت حیوانات گوناگون در مى آیند. این گونه از تعبیرات روایى مانند آن تعبیرات قرآنى، زمینه فکر تحول جوهرى را در متفکران حکمت متعالیه به وجود آورده و مبدا برهان را به آنان اعطا کرده است. بر اساس این حدیث شریف، افراد شهوى صرف، یا غضبى محض، که در دنیا ظاهرا انسان ولى حقیقتا حیوان هستند، در قیامت به صورت حیوان در مى آیند؛ یعنى انسانى هستند که حیوان شده اند، نه این که به عنوان تناسخ که انسانیت را از دست داده و حیوانیت را گرفته باشند. چون انسان، جنس سافل است و در تحت او انواعى وجود دارد و حیوانى که نوعى از انواع انسان است  با حیوانات دیگر خیلى فرق دارد. از این رو درندگى انسانى که درنده خوى شود، خیلى بیش از حیوانات درنده است؛ چنان که شهوترانى انسان که «بهیمه » شود، خیلى بیش از حیوانات شهوت مدار است.
پى  نوشت ها:
۱٫ سوره آل عمران، آیه ۶٫
۲٫ تهذیب الاحکام، ج ۱، ص ۵۳، ح ۱۵۳٫
۳٫ سوره بقره، آیه ۱۳۰٫
۴٫ «اولئک کالانعام بل هم اضل » (سوره اعراف، آیه ۱۷۹).
۵٫ «… و کل نبی یکون باطنه ملکا بل فوق الملک » (تفسیر القرآن والعقل، ج ۱، ص ۴۳۴).
۶٫ سوره قیامت، آیه ۵٫
۷٫ سوره نبا، آیه ۱۸٫
۸٫ تفسیر کشاف، ج ۴، ص ۶۸۷٫
۹٫ مجمع البیان، ج ۱۰، ص ۶۴۲٫
منبع:سایت راسخون