شیعه شناسی » اعتقادات » عدل الهی »

شرور از نظر عدل و حکمت الهى

اشکال مشترک در مورد ” عدل ” و ” حکمت “ پروردگار، وجود بدبختی ها و تیره روزى ها و به عبارت جامع تر ” مسأله شرور “ است. ” مسأله شرور “ را مى توان تحت عنوان ” ظلم “ ایراد بر عدل الهى بشمار آورد و مى توان تحت عنوان ” پدیده هاى بى هدف “ نقضى بر حکمت بالغه پروردگار تلقى کرد، و از این رو است که یکى از موجبات گرایش به مادی گرى نیز محسوب مى گردد. مثلا وقتى تجهیزات ” دفاعى ” و ” حفاظتى ” موجودات زنده را در برابر خطرها، شاهدى بر نظم و حکمت الهى مى گیریم فورا این سؤال مطرح مى شود که اساسا چرا باید خطر وجود داشته باشد تا نیازى به سیستم هاى دفاعى و حفاظتى باشد؟ چرا میکروبهاى آسیب رسان وجود دارند تا لازم شود به وسیله گلبولهاى سفید با آنها مبارزه شود؟ چرا درنده تیزدندان آفریده مى شود تا احتیاجى به پاى دونده و یا به شاخ و دیگر وسائل دفاع باشد؟ در جهان حیوانات از طرفى ترس و حس گریز از خطر در حیوانات ضعیف و شکار شدنى وجود دارد، و از طرف دیگر سبعیت و درنده خوئى در حیوانات نیرومند و شکار کننده قرار داده شده است. براى بشر این پرسش مطرح مى شود که: چرا عامل هجوم و تجاوز وجود دارد تا لازم شود تجهیزات دفاعى از روى شعور و حساب بوجود آید؟

این پرسش ها و اشکالات که حل آنها نیازمند به تجزیه و تحلیل های دقیق و عمیقى است، مانند یک گرداب مهیب، گروههائى را در خود فرو برده است. براستى در اینجا باید گفت:

در این ورطه کشتى فرو شد هزار *** که نامد از او تخته اى در کنار
 

فلسفه هاى ثنوى مادی، و فلسفه هاى بدبینانه، غالبا در این گرداب مهیب شکل گرفته اند.

منبع :عدل الهى، ص ۷۷