شدت علاقه حضرت محمد (ص) به فاطمه (س)

شدت علاقه حضرت محمد (ص) به فاطمه (س)
حاكم در مستدرك به سند خود از ابو ثعلبه خشنى نقل كرده است كه گفت: «عادت رسول خدا (ص) بر اين بود كه چون از جنگ يا سفرى بازمى گشت به مسجد مى رفت و دو ركعت نماز مى گزارد، آنگاه به فاطمه درود مى فرستاد و سپس پيش همسرانش مى رفت. » همچنين وى به سند خود از ابن عمران نقل كرده است كه گفت: «پيامبر (ص) چون قصد مسافرت داشت، آخرين كسى را كه وداع مى گفت فاطمه بود و چون از سفرى بازمى گشت نخستين كسى را كه مى ديد فاطمه بود.»
ابن شهر آشوب در مناقب با چند سند از عايشه نقل كرده است كه گفت: «على (ع) از پيامبر-كه ميان او و فاطمه كه در بستر خوابيده بودند، نشسته بود-پرسيد: كدام يك از ما پيش تو محبوب تريم من يا او (فاطمه) ؟ پيامبر فرمود: او نزد من محبوب تر است و تو عزيزترى.»
در پاسخ به اين پرسش، نمى توان جوابى بهتر از اين يافت. فاطمه را از روى مهربانى و شفقت محبوب مى داند و على را به خاطر بزرگى در فضل و جايگاهش عزيز مى شمارد.
منبع: سيد محسن امين؛ترجمه: على حجتى كرمانى؛سيره معصومان جلد 2، ص 19