فرهنگ و تمدن شیعه » شیعه و علوم اسلامی » علوم حدیث »

زُرارة بن اعين محدث بزرگ شیعه

فقيه، محدث، متکلم 1قرن 2 ق .

زرارة بن اعین شیبانی، از خاندان مشهوراعین (آل اعین) ، از مشاهیررجال شیعه و از اصحاب امام محمد باقر(ع) و امام صادق (ع) . او از مهم­تر . ین راویان امام محمد باقر(ع) بود ودرعصرامام صادق (ع) نیزدردرس آن حضرت حاضرمی شد واو را به حق باید یکی ازمروجان روایات امامان دانست . گفته اند او1236 روایت ازامام محمد باقر(ع) و 449 روایت ازامام صادق (ع) نقل کرده است . زاراه یکی ازپایه گذاران فقه اهل بیت (ع) وازاصحاب اجماع بود و روایات او دربرگیرندۀ تمام ابواب فقهی است . به تصدیق گروهی ازاصحاب امامان ، فقاهت وی درکناربرخی دیگرازیاران دراندازه ای است که درشمار اصحاب اجماع قرارگرفته واخباروروایات او دارای صحت کامل است (انصاری ، ذیل « اصحاب اجماع » . دراین بین ، برخی ازرجالیان زراره را غیرموثق دانسته اند (بهبهانی ، ص 142) که با توجه به مقام وی نزد امامان غیرواقعی می نماید ، به ویژ ، ه این که غالباً امامان اورا مورد ستایش قرارداده اند وحتی امام جعفرصادق (ع) دربارۀ اوسخنان بسیاری گفته است (شیخ طوسی ، الفهرست ، ص 141) . ازحضرت صادق (ع) نقل است که ، اگر زراره نبود ، سخنان پدرم ازمیان رفته بود (موسوی ابطحی ، ص «د») .

گفته شده که زراره آثارمدونی داشته ، اما شیخ طوسی فقط کتاب الاستطاعة والجبر والعهود را به او نسبت داده است (شیخ طوسی ، همان ، ص 143) . چنان که ازنام این اثربرمی آید ، کتابی درمباحث کلامی است که درآن زمان موضوع روز بوده و مخصوصاً مفهوم است . دراین میان ، اگرچه اززراره اثری حدیثی وجود ندارد ، بیش ترین اهمیت زراره درتاریخ حدیث شیعه نقش او در انتقال دانش امامان به نسل های بعد از خود است . وجود نام او در انبوهی ازاسانید بیانگر تشخص او درسلسلۀ اسانید شیعه درحکم حلقه ای بسیارمهم است .

پی نوشت ها:

شیخ طوسی ، محمد بن حسن (1356ق) . الفهرست ، به کوشش محمد صادق آل بحرالعلوم ، نجف ، چاپ مرتضویه .

منبع: نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلامی