فقه و اصول

حكم و نقض آن در فقه و قوانين موضوعه
حكم و نقض آن در فقه و قوانين موضوعه  عليرضا اسماعيل آبادى بى گمان، قانون گذارى و قانون نويسى، بسيار مهم، دقيق و پيچيده است، زيرا بايد واژگان و اصطلاحات را كنار هم چيد و آنها را در قالب موادّ قانونى مدوّنى كه ميان همه اجزا و مواد آن هماهنگى وجود دارد، گردهم آورد. در وضع قوانين،همواره بايد به تحولات …
مسئله تنبيه بدنى زنان
مسئله تنبيه بدنى زنان  محمّد الطالبى «بازخوانى تاريخى آيات 34 و 35 از سوره نساء»(1) [موضوعى كه در اين مقاله با نگاهى متفاوت به بررسى آن پرداخته شده و همانند برخى مسائل اسلامى ديگر، تا كنون بارها عطف توجه محافل فقهى و حقوقى قرار گرفته، از ديرباز مورد بحث و توجه صاحب‏نظران حوزه فقه و تفسير بوده ا…
نگاهى به قانون (تغليظ در قتل هاى در حكم شبه عمد)
نگاهى به قانون (تغليظ در قتل هاى در حكم شبه عمد)  محمد على سلطانى چكيده: در اين مقاله، در مورد مستندات فقهى قانون الحاق مواردى كه بر اثر بى احتياطى يا عدم مهارت و امثال آن، قتل و صدمه اى به وجود مى آيد، به قتل عمد در تغليظ حكم در ماه هاى حرام بحث شده است. نخست اصل ماده و تبصره هاى آن نقل، سپس انواع…
پويايي و بالندگي فقه
 اسماعيل اسماعيلي در حوزه هاي علميه موجود، دانش فقه و اصول، محور و اساس آموزشها را تشکيل مي دهند و در مجموعه علوم و معارفي که از ديرباز در حوزه هاي علوم ديني رايج بوده است، از جايگاه و منزلت ويژه اي برخوردارند، به گونه اي که بيشترين وقته، بزرگ ترين سرمايه هاي مادي و معنوي صرف تحصيل و تحقيق آنها مي ش…
شرط اسلام در  ذبح كننده
شرط اسلام در  ذبح كننده  احمد عابدينى بحثى كه در پيش روى داريد درباره ذبايح اهل كتاب است: آيا در ذبح حيوان، بايد ذابح مسلمان باشد، يا چنين شرطى لازم نيست و اهل كتاب هم مى توانند حيوان را ذبح كنند. روشن است كه بحث بسيار گسترده است و با مباحث گوناگونى ارتباط دارد از اين روى بحث خود را به شرط بودن …
فقه و جهانى شدن (1)
فقه و جهانى شدن (1)  احمد مبلغى هر تعريفى را براى جهانى شدن در نظر بگيريم، بر پايه پذيرش عناصر زير و لحاظ آنها شکل گرفته است: پايه هاى تعريف جهانى شدن 1. فزونى يابى سرعت انتقال اطلاعات: سرعت انتقال اطلاعات، اولين فاکتورى است که به تمييز بخشهاى مهم زندگى با روندهاى سنتى تر آن مى انجامد. سرعت يا…
خمس در عصر امامان معصوم (علیهم السلام)
هنگامی که از امام رضا (ع) پرسیدند: اگر یک گروه از سهمْ برندگان سهم سادات زیادتر از گروه دیگر باشد خمس را چگونه باید میان آنها تقسیم کرد؟ امام رضا (ع) فرمود: «ذاک الی الامام؛ این امر به‏نظر امام بستگی دارد. به همین دلیل هنگامی که از امام رضا (ع) سوال می‌شود آن چه مال خداست، در نهایت مال چه کسی است؟  خم…