مباني اعتقادي مهدويت(1)
ديدگاه‌ها مسأله‌ي مهدويت به خاطر ابعاد متعدد آن از منظرهاي مختلف و زواياي گوناگون قابل بررسي است. مي‌توان آن را از جنبه‌هاي اعتقادي،[1] تاريخي،[2] فلسفه‌ي تاريخ،[3] روان شناختي، تربيتي، اجتماعي و... مورد كنكاش و بررسي قرار داد. نوع رويكرد به مساله و تعيين حوزه‌ي بحث و زاويه‌ي ديد براي اتخاذ روش من…
وجود امام عصر (عج)
يكي از امتيازات مذهب تشيع اين است كه دين زنده و جاوداني است، چرا كه قائل است امام حي و زنده دارد، اديان ديگر يا رهبرانشان از دنيا رفته اند و يا هنوز متولد نشده اند تنها مذهبي كه قائل است آخرين امام او زنده است و هستي به بركت او مي چرخد، و تمام مشخصات آن امام را ضبط و ثبت نموده است، تشيع است، پروفسور…