نقد فرقه ضاله بهائیت

کتاب اقدس

می خواهیم بحث تازه کتاب شناسی را در مورد کتاب اقدس تصنیف میرزا حسین علی بهاء بر پژوهندگان بی طرف عرضه داریم و برخی نکات و دقایق را که در طی مراجعه و مقایسه نسخه های متعدد خطی و چاپی این کتاب در یافته ایم ، بر بساط پژوهش و سنجش قرار دهیم تا نظر خوانندگان را به سیر نظر درباره آن جلب کند . پیش از آغاز بحث…

بهائیت‌ و رژیم‌ پهلوی

همکاری‌ بهاییان‌ با کودتاچیان‌ سوم‌ اسفند، به‌ افراد فوق‌ محدود نمی‌شود و حسن‌ نیکو (مبلغ‌ پیشین‌ بهایی‌ که‌ به‌ اسلام‌ گروید و کتابی‌ بر ضدفرقه‌ نوشت) پس‌ از شرحی‌ راجع‌ به‌ ضدیت‌ ارامنه داشناک‌ با مسلمانان‌ در ایران‌ و عثمانی‌ می‌نویسد: «وقتی‌ سیدضیاالدین‌ [طباطبایی‌ نخست‌‌وزیر کودتا] مصدر کار شد و خ…

بهائیت و کرنش به دیکتاتورها

در طول سالهای سیاه پس از جنگ دوم جهانی که دنیا به دو بلوک شرق و غرب به رهبری امریکا و شوروی تقسیم شده بود، ابر قدرتها برای حفظ رژیمهای متمایل به خویش در کشورهای مختلف از هیچ کوششی دریغ نداشتند و حکام این کشورها نیز برای حفظ خود، از اهرمهای خشونت و جنایت و سلب آزادیهای فردی و اجتماعی و تحمیق مردم به را…

ریشه ی شرک در بهائیت

 در رساله للثمره می‌گوید: هذا کتاب من عند الله المهیمن القیوم الی الله العزیز المحبوب- این کتابیست از پیش خدای مهیمن قیوم به سوی خدای عزیز محبوب و میرزا بها از قول سید باب در کتاب بدیع صفحه ١۴ تا ۷۴ نقل می‌کند. .. و همچنین مخصوص بعضی الواح ارسال و در صدر آن هو انت و انت هو نازل ازجمله جناب ملا محمد ع…