مقالات تخصصی روانشناسی

سلامت روانی مادران کودکان استثنایی و عادی

مقایسۀ سلامت روانی مادران کودکان استثنایی با سلامت روانی مادران کودکان عادی جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

جان بالبی و نظریه دلبستگی

مقدمه از جمله مهم‌ترین عواملی که تعیین کننده شخصیت فرد در بزرگسالی است، رابطه او با مراقب یا مادرش است. وجود یا عدم وجود این رابطه و همچنین چگونگی و کیفیت این رابطه بین نوزاد و مراقب او، مورد توجه بسیاری از روانکاران و روانشناسانی نظیر فروید، ملانی کلاین، سالیوان، اریکسون و بولبی قرار گرفته است؛ که در …

سلامت روان پدران و مادران کودکان کم توان ذهنی

مقایسه وضعیت سلامت روان پدران و مادران کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر شهر مشهد جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

نیازسنجی آموزشی خانواده های کودکان ناشنوا

نیازسنجی آموزشی توانبخشی خانواده های کودکان آسیب دیده شنوایی خراسان رضوی جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.