ماه صيام، ماه خداوند ذوالعطي است

ماه وفور فيض و کرامات کبرياست

ماه صعود روح به اوج فضيلت است
ماه نزول مائده رحمت خداست

ماه قعود و ماه قيام و مه نماز
ماه سجود و ماه سلام و مه دعاست

ماه پناه خواستن از هول رستخيز
بر درگه کريم خطا پوش ذوالعطي است

ماه نجات و مغفرت و بخشش است و جود
ما شکستن صنم سرکش هواست

ماه گذشتن از هوس و رستن از خودي
ماه انابه از گنه و ، ماه التجاست

ماه صيام، ماه بزرگ ضيافت است
گسترده خوان بخشش رحمان به هر کجاست

اين ماه، ماه جوشش فيض است و اين سخن
نصّ کلام خالق غفار ذوالعلاست

هست از هزار ماه فزون قدر اوي و ، قدر
قدرش ز قدر اوست که پر قدر و پر بهاست

ماه نزول مصحف و روح و فرشتگان
ماه خدا و ، ماه علي ، ماه مجتبي است

در نيمه مبارک اين ماه پر شکوه
در جلوه روي ماه حسن ، سبط مصطفي است

ماه حسن وليّ خداوند ذوالمِنَن
ماه تجليّ گهر بحر «انّما»ست

ماه شکفتن گل گلزار احمدي است
ماه رسيدن ثمر نخل «هل اتي»ست

ميلاد سبط اکبر و ، نوباوه بتول
زينت فزاي اين مه پر رونق و صفاست

در بيت وحي عصمت کبري سرمدي
خندان چو گل به چهره خندان مرتضي است

چون طلعت حسن ، گل رخسار بوالحسن
گلنار ، لاله گون و ، دلفروز و جانفزاست

اي دل تولد حسن و ، ماه مغفرت
بخشد اگر خدا گنه عاصيان رواست

بر ما ببخش جرم و خطاي گذشته را
توفيق ده بدان چه تو را موجب رضاست

مرداني از تو ميطلبد حسن عاقبت
چون خوشه چين خرمن اولاد مصطفي است

محمد علي مرداني