خميني شهر

خميني شهر

ماه مبارك رمضان ماه عبادت و بندگي از راه رسيد و بار ديگرطنين ربنا از گلدسته هاي مساجد دلهاي مومنان را به نور معنويت روشن نمود.آغاز ماه مبارك رمضان فرصت مناسبي براي خودسازي وبهره مندي ازبركات عديده اين ماه شريف ونوراني است. خروسخوان اول معمولا مردم در اين ايام با خروسخوان اول از خواب بيدار شده و همسايه ها را نيز بيدار ميكردند و فردي كه خوش صدا بود بروي پشت بام با صداي بلند دعا مي خواند.اهل خانواده نيز بدور چراغ نفتي(لامپا) جمع شده وسحري مي خوردند. روزه سرگنجشكي کودکان معمولا سحري نان و پنير وخرما وسبزي يا كوفته بود.بچه ها نيزدر بعضي موارد سحرها بيدار شده و با خانواده خود سحري ميخوردندو روزه سرگنجشكي ميگرفتند.  اذان صبح نيز با توجه به موقعيت محله توسط مردها بروي پشت بام تلاوت ميشد.