شیعه شناسی » سؤالات ما » وهابیت »

خدواوند محدود به جهت خاص

چرا وهابیت با صریح این آیات قرآن مخالفت نموده وبرای خداوند جهت خاصی قائل­اند و آن را تنها در جهت فوق می ­دانند!

آنان می­ پندارند که خداوند در جهت فوق و بالا قرار دارد و آن را یک امر ضروری و فطری می­ دانند. ابن تیمیه که از ریشه ­های مهم و اساسی وهابیت است؛ چگونگی این فوقیّت را این­گونه بیان می ­کند: هوا فوق زمین است ابر فوق هوا است و آسمان­ها فوق ابرها و زمین است و عرش فوق آسمان­ها است و خداوند در فوق همه اینها قرار دارد[۱] .و می­ گوید این اعتقاد با عقل و فطرت سازگار می­ باشد.[۲] و در مقام تاکید این مطلب می ­گوید کسانی که قایل به رؤیت اند ولی برای خدا جهت فوقیّت را ثابت نمی­ دانند گفته ­ی آنها به حکم ضروری عقل معلوم الفساد است![۳]

پی نوشت:

[۱] . ابن تیمیه،  ابو العباس، احمد بن عبدالحلیم الحرانی، منهاج السنه، ج ۱، ص۲۶۳،  مصر،  بولاق، اول، ،۳۲۱ ق.

[۲] . همان،  ص ۲۱۹٫

[۳] . همان، ص ۲۱۷٫