خانم مارگرت ماركوس تحصيل كرده در دانشگاه نيويورك كه بعد از مسلمان شدنش نام مريم جميله بر خود نهاد مى گويد:

در حين تحصيل مريض شدم و مدت دو سال در بيمارستان بسترى شدم، در آنجا بود كه نذر كردم خوب شوم تا زودتر به اسلام و مسلمانان ملحق شوم. بيمارى من به طور غير منتظره بهبودى يافت و پس از مرخصى از بيمارستان در شهر نيويورك در به در به دنبال پيدا كردن مسلمانى به جستجو پرداختم و با شريف ترين افراد مسلمان بر خوردكردم و با كمال افتخار اسلام آوردم.

از آثار او مى توان به موارد ذيل اشاره كرد:

1 ـ نقش اسلام در برابر غرب

2 ـ منشور نهضت اسلام

3 ـ اسلام و غرض و زريهاى خاورشناسان

4 ـ اسلام و مدرنيسم

5 ـ اسلام در تئورى و عمل

6 ـ اسلام در بارابر اهل كتاب ( يهودى، مسيحى، زرتشتى و صابئين ) در گذشته و حال

7 ـ احمد خليل ( شرح حال يك پناهنده عرب فلسطين )

8 ـ اسلام، مورد حمله از خارج و داخل

9 ـ تمدن غرب بالذات محكوم است

10ـ جاذبه اسلام.