اشاره:

ماریا آیوازیان در سال ۱۳۲۳ در تهران متولد شد. دوره هاى تحصیلات ابتدایى ، متوسطه و دبیرستان را در مدراس ارمنیان تهران به پایان رسانده است. دوره لیسانس را در رشته ادبیات فارسى در دانشگاه تهران، دوره فوق لیسانس را در رشته زبان و ادبیات ارمنى (از گروه زبانهاى باستانى) دانشگاه تهران، دوره دکترى در رشته تاریخ (ایران شناسى) دانشگاه دولتى ایروان ارمنستان، دوره دکترى دوم را در رشته ایران شناسى (زبان شناسى) در دانشگاه دولتى ایروان جمهورى ارمنستان به پایان برد.

بخشى از فعالیت هاى علمى و پژوهشى وسوابق اجرایى

سوابق تدریس

وى از سا ل۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ را در دانشگاه آزاد اسلامى ، گروه زبان و ادبیات ارمنى تدریس و در پایان این دوره به عنوان استاد پر تلاش انتخاب و مورد تشویق قرار گرفته است. وى از سال ۱۳۵۵ کارشناس پژوهشى و سپس عضو هیأت علمى بنیاد فرهنگ ایران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى ، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى بوده است. 

مقالات

۱- «‌زازاها قومى ناشناخته» ، گارنیک آساطوریان ، تنظیم و ترجمه ماریا آیوازیان ، مجله تحقیقات تاریخى ، تهران : مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى ( پژوهشگاه ) ، بهار ۱۳۷۲ ، ص ص ۹۷ – ۱۰۸٫

۲- «‌قوم گوران» ، گارنیک آساطوریان ، ترجمه ماریا آیوازیان ، ایران شناخت  ( فصلنامه انجمن ایران شناسان کشورهاى مشترک المنافع و قفقاز ) ، تهران : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى ، ش ۱ ، زمستان ۱۳۷۴ ، ص ص ۳۱ – ۶۳٫

۳- «‌وام واژه هاى ارمنى در زبان فارسى» ، نوشته ماریا آیوازیان و گارنیک آساطوریان ، ترجمه ماریا آیوازیان ، فرهنگ ، فصلنامه علمى – پژوهشى ( ویژه زبان شناسى ) ، تهران : پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى ، س ۹ ، ش ۱ ( شماره مسلسل ۱۷ ) ، بهار ۱۳۷۵ ، ص ص ۲۶۷ – ۲۷۵٫

۴- «‌هراچیا آچاریان و ایران شناسى»‌ ، پیمان ( فصلنامه فرهنگى ) ، ش ۲ ، تابستان ۱۳۷۵ ، ص ص ۵۰ – ۴۵٫

۵- «‌هاینریش هوبشمان و جایگاه اصلى زبان ارمنى در گروه زبان هاى هند و اروپایى» ، روبرت آ. فوکس ، ترجمه ماریا آیوازیان  – ترزیان ، پیمان ( فصلنامه فرهنگى ) ، ش ۳ و ۴ ، پاییزو زمستان ۱۳۷۵ ، تاریخ انتشار تیر ۱۳۷۶ ، ص ص ۶۸ – ۷۴٫

۶- «‌معتقدات یزیدیان» ، گارنیک آساطوریان ، ترجمه ماریا آیوازیان ‌، یادبهار ، یادنامه دکتر مهرداد بهار ،‌تهران : آگه ، زمستان ۱۳۷۶ ، ص ص ۵۱ – ۷۳٫

۷- «‌درگذشت دو دانشمند ایران شناس» ، پیمان ( فصلنامه فرهنگى ) ، ش ۷ و ۸  ، پاییز و زمستان ۱۳۷۶ ، تاریخ انتشار بهمن ۱۳۷۷ ، ص ص ۹۹ – ۱۰۵٫

۸- «‌گزیده اى از نهج البلاغه به زبان ارمنى» ، ماریا آیوازیان ، فرهنگ ( فصلنامه علمى – پژوهشى ) ، ویژه بزرگداشت سال امام على (ع) ، تهران : پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى ، س ۱۲ ، ش ۱ – ۴ ( پیاپى ۳ – ۳۶ ) ، بهار – زمستان ۱۳۷۹ ، ص ص ۴۷۷ – ۴۹۳٫

۹- «‌واژه هاى تکرارى در زبان ارمنى» ، ایران شناخت ، نامه انجمن ایران شناسان کشورهاى مشترک المنافع و قفقاز ، ش ۱۶ و ۱۷ ، تهران : انجمن ایران شناسان جمهورى اسلامى ایران و کشورهاى مشترک المنافع و قفقاز ، بهار و تابستان ۱۳۷۹ ، ص ص ۱۴ – ۲۵٫

۱۰- «‌پژوهش درباره زبان ارمنى» ، فرهنگ ( فصلنامه علمى – پژوهشى ) ، ویژه زبان شناسى ، تهران : پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى ، س ۱۴ ، ش ۱ – ۲ ( پیاپى ۳۷ و ۳۸ ) ، بهار و تابستان ۱۳۸۰ ، ص ص ۱۸۳ – ۱۹۳٫

۱۱- «‌ویلیام سارویان» ، خاچیک داشتنتس ، ترجمه و تنظیم دکتر ماریا آیوازیان ، پیمان ( فصلنامه فرهنگى ) ، ش ۱۸ و ۱۹ ، زمستان و بهار ۸۱ – ۱۳۸۰ ، تاریخ انتشار ۱۳۸۱ ، ص ص ۱۰۴ – ۱۱۲٫

۱۲- «‌نظرى اجمالى به تاریخ اجتماعى ، سیاسى ، اقتصادى دو کشور ایران و ارمنستان و آثار مورخان و نویسندگان ارمنى درباره ایران»، پیمان ( فصلنامه فرهنگى ) ، ش ۲۰ ، تابستان ۱۳۸۱ ، ص ص ۵۷ – ۷۱٫

۱۳- قطعه شعر» ، پیمان ( فصلنامه فرهنگى ) ، ش ۲۰ ، تابستان ۱۳۸۱ ، ص ص ۷۲ – ۷۳٫

۱۴- «‌هنر خلاقیت آنتوان سوروگین» ، گزیده‌اى از پایان نامه ایوت تاجاریان ، ترجمه دکتر ماریا آیوازیان ، پیمان ( فصلنامه فرهنگى ، ش ۲۱ ، پاییز ۱۳۸۱ ، ص ص ۵ – ۲۹٫

۱۵- «‌اطلاعاتى چند درباره زبان ارمنى» ، پیمان ( فصلنامه فرهنگى ) ، ش ۲۲ ، زمستان ۱۳۸۱ ، ص ص ۶۹ – ۷۶٫

۱۶- «‌نگاهى به نام زنان در زبان ارمنى» ، زن و فرهنگ ، مقالاتى در بزرگداشت یکصدمین سال تولد بانو مارگارت مید ، به کوشش محمد میرشکرایى و علیرضا حسن زاده ، تهران : نشرنى ، ۱۳۸۲ ، ص ص ۳۴۰ – ۳۶۰٫

۱۷-انشگاه دولتى ایروان در جمهورى ارمنستان ، کرسى مردم شناسى» ، مقالات انسان شناسى ، تهران : مؤسسه انتشارات آگاه ، بهار ۱۳۸۳ ، ص ص ۱۶۹ – ۱۷۰٫

۱۸- «‌ایران شناسى در ارمنستان» ، نخستین همایش ملى ایران شناسى ( خلاصه مقالات ) ، تهران : بنیاد ایران شناسى ، ص ۳۲۲ ، ( چکیده مقاله ).

۱۹- «‌تاریخچه ایرانشناسى و تحول آن در کشورهاى جمهورى ارمنستان» ، از مجموعه مقالات نخستین همایش ملى ایران شناسى ۲۷ – ۳۰ ، خردادماه ۱۳۸۱ ، تهران : بنیاد ایران شناسى ، ۱۳۸۳ .

۲۰- «‌یزینک کوقباتسى و عقاید فلسفى او» ، سروش پیر مغان ، یادنامه جمشید سروشیان. تهران : انتشارات ثریا ، ۱۳۸۱ ، ص ص ۷۲ – ۸۱٫

۲۱- «‌زن ، نوزاد ، آل ها» ، جشن نامه دکتر محسن ابوالقاسمى ، «یشت فرزانگى» ، تهران ۱۳۸۴٫

۲۲- «‌نام هاى اشخاص در زبان ارمنى با ریشه ایرانى»  ارائه مقاله و سخنرانى در سومین کنفرانس زبان شناسى ، تهران.

۲۳- «‌پرستش و موقعیت آب در باورهاى قبل وبعد از مسیحیت در میان ارمنیان» ، سخنرانى در دانشگاه شهید بهشتى در سمینار گفتگوى تمدن ها ، «نمونه هائى از تبادل فرهنگى بین ایران و تمدنهاى دیگر» نشر ثالث، مرکز بین المللى گفتگوى تمدنها ، تهران، ۱۳۸۳٫

۲۴-»تعلیم و تربیت نزد ارمنیان ایران«‌سخنرانى و ارائه مقاله براى دومین همایش بنیاد ایران شناسى ،‌تهران.

۲۵- یاد بهار ،  تدوین مجموعه بریده جراید براى سالگرد وفات زنده یاد دکتر مهرداد بهار، ماریا آیوازیان

مقالات به زبان هاى دیگر

۱ – «‌درباره دوگانهاى زبان ارمنى و مترادفات آن در زبان فارسى» ، ارمنستان : دانشگاه دولتى ایروان ، در دست چاپ به زبان ارمنى.

۲ـ «پیشنهاد جدید براى آوا نگارى زبان ارمنى» به زبان ارمنى ارائه شده در همایش زبان شناسى ارمنى در کانادا.                               . Armenian   linguistic Asso

۳- «‌آچاریان و ایران شناسى» ، ( به زبان ارمنى ارائه شده در همایش زبان شناسى ارمنى در پاریس ) Armenian   linguistic Asso.                                             

۴- «‌هراچیا آچاریان ، به عنوان ایران شناس» ، به زبان ارمنى ،«‌ایران نامه» ، ماهنامه پژوهشى ، فرهنگى علمى و اجتماعى ، ش ۳ ، ۱۹۹۳ ، ص ۲۸ ، ( چاپ ارمنستان – ایروان).

۵- نقد «‌ایل ها و طایفه هاى عشایرى کرد ایران ، مشتمل بر اوضاع اجتماعى»، سید على میرنیا ، اقتصادى ، فرهنگ ملى ، مشهد ، ۱۳۶۸ ( به زبان انگلیلسى ).

Acta Kurdika, vol. 1.1994, pp. 233-234.

۶- «‌فرهنگ مردم سروستان» صادق همایون  ، مشهد : آستان قدس رضوى ، ۱۳۷۱ ، ( نقد و بررسى )، ( به زبان انگلیسى )

Book  Reviews & noites , iran & Caucasus , II , Research papers from the Caucasian center for Iranian studies , Yerevan , Tehran : 1998 , p. 245.  

۷-Raoul Motika and a Michael Ursinus ( Eds ). Caucasiia between the Ottoman Empire and Iran , 1555 – ۱۹۱۴٫

Wiesbaden : ”  Dr. Ludwig  Reichert  verlag ” , pp.  ۲۰۰۰ – ۲۲۲٫

Iran & the Caucasus , V , Research papert from the Caucasian Center for Iranian studies , Yerevan.

Tehran 2001 , p. 248.

( به زبان انگلیسى )

۸- Iterative and Analytical compounds and thrir Synonymous Equivalents in Persian Cleveland State University. Program in linguistics 2006. (به زبان انگلیسى)                                                                                              

کتابهاى انفرادى  

۱- «وام واژه هاى ایرانى میانه غرب در زبان ارمنى». ۱۳۷۱٫ تهران : مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى ( پژوهشگاه ).

۲- «‌ریشه یابى نام هاى خاص ارمنى برگرفته از زبان هاى ایرانى». ۱۳۸۱٫ تهران : پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى.

۳- «‌استاد هراچیا آچاریان و ایران شناسى». ۱۳۸۲٫ تهران : پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى.

۴- «‌دوگانهاى زبان ارمنى با مترادفات آن در زبان فارسى»  پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى ، ۱۳۸۴٫

کتابهاى گروهى ( مؤلف و مترجم روسى و ارمنى )

۱- «‌فرهنگ خاور شناسان»، ( زندگى نامه و کتابشناسى ایران شناسان و اسلام شناسان ). جلد اول ، تهران : مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى ( پژوهشگاه ، ۱۳۷۲ ،       ( حرف آ ).

۲- «‌کتابشناسى خاور شناسان» ( ایران شناسسان و اسلام شناسان ) کشورهاى مشترک المنافع و قفقاز. تهران : انتشارات بین النللى الهدى با همکارى مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى ، ۱۳۷۲٫ ۳- «‌فرهنگ خاور شناسان» ، ( زندگى نامه و کتاب شناسى ایران شناسان و اسلام شناسان ) ، جلد اول : حرف آ – الف ، تهران : پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى ، ۱۳۷۶٫

۴- «‌فرهنگ خاور شناسان» ، جلد دوم : حرف ب ، تهران : پژوهشگاه علوم انسانى. مطالعات فرهنگى ، ۱۳۸۲

منبع : پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى