چرا وهابیت حضرت ابراهیم(ع) را دروغگو می­داند؟

ابن تیمیّه، شاگرد او ابن قیم و محمد بن عبدالوهاب مؤسس این فرقه، حضرت ابراهیم خلیل، پیامبر اولوالعزم را با نهایت بی­شرمی به دروغگویی متهم نموده و می گویند که حضرت ابراهیم (ع) در تمام عمرش سه بار دروغ گفته است.[1]

[1] . ابن تیمیه، منهاج السنه، ج2ص428، مؤسسه قرطبه؛ الفتاوی الکبری، ج3ص192؛ ابن قیم ، بدایع الفوائد، ج2ص245و246؛ سلیمان بن محمد بن عبدالوهاب، شرح کتاب التوحید، ج1ص392،ریاض، مکتبه الریاض الحدیثه، بیتا.