نقد و بررسی ادیان و فرق » یهودیت »

توحید و پیامبران از دیدگاه یهود

 

اشاره:

یکی از آموزه های تحریفی در تورات و کتاب دینی یهودیت، در مسئله توحید و پیامبران است. وجود آموزه هایی درباره خداوند و پیامبران در این کتاب خود دلیل بر تحرف آن است. مطالبی در این کتاب در حوزه توحید و نبوت وجود دارد که با هیچ معیاری قابل پذیرش نیست. در این نوشته کوتاه به دو نمونه از نوع مطالب خلاف عقل از این کتاب اشاره شده است.

 

خداوند در کتاب تورات بصورت ضعیف ناقص ترسو، حسود و انسان واره توصیف شده است. به عنوان مثال: علّت منع آدم و حوّا از درخت ممنوعه و اخراج آن دو از بهشت آن بوده که خداوند ترسیده بود که آدم با خوردن از میوه درخت ممنوعه عارف به نیک و بد گردیده، از تمام جهات مثل خداوند گردند یعنی حیات ابدی پیدا کنند.[۱] این آموزه و امثال آن که در کتاب تورات مکتوب است با قدرت، علم و حکمت الهی و غنای ذاتی پروردگار  در تعارض می باشد. عقل سلیم ساحت مقدس ربوبی را از نسبت های فوق مبرا و منزه می داند. پس چنین نبست هایی، ناشی از توهمات انحرافی انسانها است که به نام دین آسمانی قالب گردیده است.

در مورد پیامبران الهی نیز در کتاب مقدس نسبت های ضداخلاقی و ناروائی مطرح شده است. به صورت مثال: حضرت لوط توسط دخترانش با شراب مست می شود و در نتیجه با دختران خود همبستر می شود تا از لوط نسلی بیادگار بماند.[۲] حضرت ابراهیم به علّت ترس از جانش زن خود ساره را که از زیبایی فوق العاده برخوردار بوده به عنوان خواهر خود در دربار فرعون معرّفی و به فرعون تزویج می کند. سرانجام فرعون از واقعیت مطلب مطلع می شود، و ابراهیم را بخاطر اقدامش سرزنش می کند.[۳] و نیز حضرت داود به خاطر پنهان نگهداشتن رابطه نامشروعش با زن اوریا  وحتّی، او را که از مجاهدان مخلص و پاکدل بوده است بر اثر یک توطئه به قتل می رساند. و زن او را تصاحب می کند.[۴] حضرت سلیمان بخاطر تمایل زنانش به بت پرستی، دستور ساخت و ساز بتخانه های متعدد را صادر می کند.[۵]  در حالیکه پیامبران الهی باید واجد صفات و اخلاقی باشندکه ذرّه ای خدشه به امانت داری و صداقت آنان در پیام رسانی از جانب خداوند، وجود نداشته باشد امّا تصویر پیامبران الهی در کتاب مقدس آنچنان مخدوش و آلوده است که جای هیچ اطمینان منطقی، بر صداقت و درستکار و امانت داری آنان باقی نمی ماند.

پی نوشت:

[۱] . کتاب مقدس عهد عتیق سفر پیدایش باب ۲: ۱۶ و ۲۵ باب ۳: ۳۴ـ۱.

[۲] . همان عهد عتیق سفر پیدایش، باب ۱۹: ۳۸ـ۳۱.

[۳] . همان، باب ۱۲: ۲۰ـ۱۲ و باب ۲۰: ۱۲ـ۲.

[۴] . همان کتاب دوم سموئیل باب ۱۱: ۲۷ـ۲.

[۵] . همان کتاب اول پادشاهان باب ۱۱: ۱۴-۱.