بین دو انجیل متی و لوقا در داستان بعد از تولد حضرت مسیح (علیه السلام)  تعارض آشکار وجود دارد. انجیل متی می‌گوید: «بعد از تولد مسیح یوسف با حضرت مریم و نوزادش از ترس اینکه هیرودوس پادشاه یهود او را بکُشد به دستور خداوند به مصر رفتند و در آنجا تا زمان مرگ پادشاه یهود ماندند و پس از مرگ پادشاه به سوی سرزمین اسرائیل بازگشته و در ناصره ساکن گردیدند»[۱] در حالی­­ که انجیل لوقا می‌گوید: «بعد از آنکه حضرت مسیح متولد گردید و در هشت روزگی ختنه شد او را به اورشلیم بردند و در آنجا اقامت گزیدند و پس از آنکه یوسف و مریم آداب طفل را موافق با ناموس پروردگار تمام کردند به سوی جلیل و شهر خود که ناصره بود باز گشته و در آنجا بزرگ شد».[۲]

سوالی که مطرح می شود این است که آیا با این تعارض برای کتاب مقدس چه اعتباری باقی می ماند و آیا از این تعارض و تعارضات موجود دیگر اصالت اناجیل و کتاب مقدس زیر سوال نمی رود؟

پی نوشتها

[۱]. انجیل متی، ۲: ۱۳و۱۴.

[۲]. رک: انجیل لوقا، ۲: ۲۱-۴۰.