ابن حزم میگوید:امام علی(ع) بعد ۶ماه بیعت کرد اگر بیعت صحیح بود چرا از ابتدا تن در نداد؟

پاسخ
اوّلاً: شیعه معتقد است که امیرمؤمنان هیچگاه بیعت نکرد، زیرا خلیفه به مرور زمان زمام امور را به دست گرفت که دیگر به بیعت علی نیازی نبود و این شما سلفی ها هستید که می گویید علی بیعت کرد. حالا فرض کنیم که علی بیعت کرد باید ببینیم علی چگونه بیعت کرد. حالا فرض کنیم که علی بیعت کرد باید ببینیم علی چگونه بیعت کرد. آیا از روی اختیار و رغبت بود یا از روی اکراه؟ در اینجا ما به گفتار معاویه که بر او درود می فرستید استناد می کنیم. او در نامه ای به علی می نویسد: به یادآر هنگامی که مانند شتر سرکش طنابی به گردنت افکندند و برای بیعت به مسجد بردند. امیر مؤمنان در پاسخ نامۀ او می نویسد: خواستی مرا نکوهش کنی، امّا ستودی، برای مؤمن مشکلی نیست که مظلوم و ستمدیده باشد.(۱)
ثانیاً: شما با نقل گفتار ابن حزم از علی انتقاد کرده اید نه از شیعه، علی که از خلفای راشدین نزد شماست وشما همۀ کارهای آنان را توجیه می کنید، پس چه شد که در این مورد از توجیه کار او باز ماندید؟
تو می دانی ابن حزم کیست؟ ابن حزم کسی است که کار عبدالرحمن بن ملجم را توجیه می کند و می-گوید: او در کشتن امیرمؤمنان علی اجتهاد کرد و راه درستی رفت(۲)، همان علی که پیامبر دربارۀ او فرمود: یا علی قاتلک أشقی الآخرین.(۳)
ثالثاً: ما از همۀ این مطالب می گذریم. آیا امکان ندارد چیزی در آغاز کار مصلحت نباشد ولی پس از گذشت زمانی دارای مصلحت گردد؟
در هر حال، این سؤال اصلاً متوجه شیعه نیست، زیرا آنان چنین عقیده ای ندارند.
پی نوشت ها:
۱. نهج البلاغه، نامه۲۸.
۲. المحلّی:‌۱۰/۴۸۲.
۳. مسند احمد:۵/۳۲۶، برقم ۱۷۸۵۷؛ مستدرک حاکم: ۳/۱۵۱ و غیره.