بیست و نه کلید خوشبختی

وظایف متقابل زوجین

۱- عشق و علاقه خویش را نسبت به همسرش اظهار و ابراز نماید.

۲- آراستگی ظاهر در هر سن و سال

۳- مساعد کردن محیط خانه و انجام برخوردهای محترمانه

۴- عذر همسرش را بپذیرد.

۵- از خطای شوهر بگذرد

۶- از خانه شوهر چیزی بدون اجازه او به کسی ندهد.

۷- همسرش را عصبانی و غضبناک نکند.

۸- خوب شوهرداری کردن

۹- فعالیت در محیط خانه

۱۰- اکرام و گرامی داشتن همسر

۱۱- بی‌جهت و بی‌دلیل از منزل خارج نشود.

۱۲- معطر کردن و خوشبو کردن خویش برای شوهر

۱۳- پوشیدن لباس زیبا در برابر شوهر

۱۴- مایه سرور شده و شاد باشد.

۱۵- مهرورزی

۱۶- همسرش را غمگین نسازد.

۱۷- اجتناب و پرهیز از منت نهادن

۱۸- ترک رفتار خشونت‌آمیز

۱۹- از قهر کردن بپرهیزید.

۲۰- با رعایت عفت و پاکدامنی امنیت روانی همسر را تأمین نماید.

۲۱- تواضع و فروتنی با همسر

۲۲- سخن همسرش را گوش کند.

۲۳- اطاعت از همسر

۲۴- انجام وظیفه زناشویی

۲۵- پرهیز از فاصله گرفتن و جدایی

۲۶- بدون اجازه شوهر کسی را به خانه دعوت نکند.

۲۷- چیزی که در توان شوهر نیست از وی نخواهد.

۲۸- در حضور غیر شوهر (نامحرم) خود را نیاراید.

۲۹- با نامحرم کمتر حرف بزند (بیش از حد ضرورت حرف نزند).

منبع: هگمتانه