بهترین نام براى دختر

از سـکـونـى روایت شده است که بر امام صادق(علیه السلام) وارد شدم، در حالى که خسته و غمگین بودم.
ایشان رو به من کرد و فرمود: اى سکونى! علت غم و ناراحتى تو چیست؟!

عرض کردم: خداوند به من فرزندى داده است که دختر است!!
حضرت فرمودند: اى سکونى! سنگینى او بر روى زمین است و روزى او با خداوند. او بدون این که به تو نیاز داشته باشد، زندگى مى‌کند و نیز بدون استفاده از روزى تو، غذا مى‌خورد.
آن گاه پرسیدند: اسم او را چه گذاشته‌اى؟

گفتم: نامش را فاطمه گذاشته‌ام.
آن حضرت با شنیدن نام مقدس «فاطمه» سه بار آه کشید. سـپس دست بر پیشانى گذاشت و فرمود: حال که اسم او را فاطمه گذاشته‌اى، به او فحش نده و او را لعنت نکن.

(منبع: شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه ج۲۱ص۴۸۲)