عنوان: بنیادهای روان‌درمانی گشتالت
سیری در مبانی و مفاهیم عمدۀ روان‌درمانی گشتالت

مولف: فردریک پرز، کلادیو نارانجو
مترجم/ محقق: دکتر حسن بلند
ناشر: انتشارات ارجمند
سال نشر: ۱۳۹۵
نوبت نشر: اول
محل نشر: تهران

در میان روان‌درمانی‌هایی که پس از فروید پا به عرصه گذاشتند، گشتالت‌درمانی جایگاه ویژه‌ای دارد و نقش خود را، آشکارا و نهانی، بر اغلب (اگر نگوییم همۀ) شیوه‌های مطرح درمانی پس از خود، نهاده است؛ و گزافه نیست اگر بگوییم که آشنایی بسنده با دانش روان‌درمانی بدون اطلاع کافی از روان‌درمانی گشتالت امکان‌پذیر نیست.

در این کتاب فصلی به شرح احوال و سلوک نه‌چندان متعارف فردریک پرز، بنیان‌گذار گشتالت‌درمانی اختصاص داده شده و در باقی فصول، اصول و مبانی این رویکرد از زبان پرز و برخی دیگر از نام‌برداران و درشمارانِ این حوزه، معرفی شده است.فصلی نیز، تا جانب نقد فروگذاشته نشده باشد، بر عهدۀ مترجم افتاد به امید آنکه چارچوبی انتقادی برای فهم سنجیده‌تر این نگرش فراهم آید.

دانشجویان و کاربران روان‌شناسی، مشاوره، روان‌پزشکی و مددکاری و همۀ کسانی که به‌گونه‌ای حرفه‌ای در کار آموختن یا به ‌کار بستن دانش روان‌درمانی هستند، و نیز آنان که به شیوه‌ها و رویکرد‌های وجودگرایانه و تجربه‌ای خودشناسی و خودیابی علاقه‌مندند، بسا که این کتاب را سودمند بیابند.