نوشته‌ها

معرفى کتاب هاى شرق شناسى

اشاره: ادوارد سعید، در مورد پیدایش مفهوم شرق مى گوید: شرق شناسى به عنوان مجموعه اى از دانش و نظام باز نموده، توانست شرق را هم چون (دیگرى خاموش) تمدن اروپایى تصویر کند. خطى که براى جدا کردن شرق و غرب در جایى میان یونان و ترکیه کنونى کشیده شد، بیش از آن که یک واقعیت طبیعى باشد، یک اختراع (جغرافیایى خیالى)…