یونانی ها
تاریخچه روزه در یک نگاه
چکیده روزه در جامعه بشری دارای تاریخچه ای است که به انواع گوناگون در میان پیروان آدیان مختلف وجود داشته است. حتی در میان مانوی ها، بودایی ها و برهمایی ها نیز روزه از جایگاهی خاصی برخوردار است.  در ادیان الهی مانند مسیحیت و یهودیت رزوه از سوی خداون تشریع شده و در تاریخ این ادیان روزه و کیفیت آن منعکس گردیده و ق…