نوشته‌ها

یوسف ساموئیلووى براگینسکى

یوسف ساموئیلوویچ براگینسکى در ۱۸ ژوئن ۱۹۰۵ در کى یف (جمهورى اوکراین ) متولد شد. ۱۹۳۱ بخش هندی- افغانى دانشکده اجتماعى -سیاسى انستیتوى شرق شناسى مسکو را به پایان رساند. ۱۹۴۰ نامزد (دکتر) علوم تاریخ گردید. موضوع پایان نامه او جنبش هاى مردمى درخان نشین بخارا از عصر سلطه ى تزار تا انقلاب ۱۹۱۷ بود. در ۱۹۵۴ به اخ…