یادمان برود
نکند حقشان از یادمان برود!
فحق الوالد على الولد ان یطیعه فى كل شى ء الا فى معصیه الله سبحانه در كلمات قصار 391 مى فرماید: پس حق پدر بر فرزند آنست كه پدر را در هر چیز اطاعت و پیروى نماید مگر در نافرمانى از خداوند سبحان "كه در نافرمانى خدا طاعت پدر واجب نیست". یكى از ضروریات دین نیكى به پدر و مادر، و اطاعت آن دو، و نیازردن ایشان …