گفتار و رفتار معصوم(ع)
اصل اوّلى در گفتار و رفتار معصومان علیهم‌السلام
چکیده معصومان علیهم‌السلام داراى شؤون تبیین دین،حکومت،قضا و شأن شخصى هستند. اگر گفتار یا رفتار آنان صادر از شأن تبیین دین باشد، حکم مستفاد از آن، حکم ثابت است، و اگر صادر از دیگر شؤون باشد، حکمِ آن، موقّتى و متغیرخواهد بود؛ گرچه می تواند با ملازمه بر احکام ثابتى از دین نیز دلالت کند. اگر شک داشتیم ک…