کفران نعمت
نافرمانی والدین، عصیان خدا و کفران نعمت اوست
بالاترین مقام بهشت، خشنودی و رضایت الهی است. بالاترین مقام بهشت خشنودی و رضایت الهی است. در آیه ۷۲ سوره توبه خداوند پس از ذکر پاره ای از نعمتهای بهشت چنین می فرماید: «و رضوان من الله اکبر؛ خشنودی خداوند (از همه) بزرگتر و بالاتر است» روشن است که رضایت الهی در اطاعت از ایشان و کسانی است که خود دستور د…
فرزندان نفرین شده (2)
حقوق والدین را اداء نکردن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:جبرئیل دعائی نمودو من نیز آن دعا آمین گفتم.او در دعای خود گفت:شخصی که والدین خود را درک نماید.اما حقوق آنها را اداء ننماید.چنین شخصی از آمرزش و مغفرت الهی دور باد. من نیز گفتم:آمین (1). ابن عبّاس می گوید:هفت پل روی آتش جهنّم قرار دارد و بندگ…