نوشته‌ها

تعریف زیارت

   اشاره: مسئله زیارت در ادیان ابراهیمی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. البته با توجه به معنای لغوی زیارت، این کلمه در امور مختلف کابرد دارد. در مقاله پیش رو به معنا، تعریف و موارد به کارگیری آن مطالبی ارائه شده است.     زیارت در لغت به معنای میل و قصد (آهنگ) چیزی یا کسی را کردن…