چگونه برخورد كنيم
باقلدرى كودكان چگونه برخورد كنيم
 امان از شوخى هاى گريه دار در فيلم ها زمانى که مى خواهند بچه قلدرى را در مدرسه نشان دهند ، قلدرى فيزيکى را نمايش مى دهند ؛ کودکى که به زور از همکلاسى هاى خود پول مى گيرد . بايد توجه داشت که اين نوع قلدرى موارد ديگرى را نيز شامل مى شود ، از جمله : به زور گرفتن و تصاحب وسايل از همکلاسى ها يا کتک زدن ش…